danas je 1.12.2023

Input:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

2.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

VU Narodnim novinama br. 114 od 4.10.2023. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (nadalje Zakon) u okviru porezne reforme, u svrhu pojednostavljenja i rasterećenja poslovanja poreznih obveznika. Ministar financija ima obvezu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit uskladiti Pravilnik o porezu na dobit.

Zakon je stupio na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, tj. 12.10.2023. godine, osim članaka 1. do 4., članaka 6. do 8. i članka 12. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Izmjene se odnose na sljedeća područja:

 

  • Zaokruživanje pojedinih iznosa iz Zakona o porezu na dobit

U procesu zamjene kune s eurom, kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u Zakonu o porezu na dobit su svi iznosi iskazani u kunama zamijenjeni prema pravilima za preračunavanje u euro. U postupku preračunavanja iznosi su iskazani u decimalnim brojevima do cenata što je nepraktično za primjenu. Iz navedenoga razloga izmjenama Zakona o porezu na dobit određeni se iznosi zaokružuju na cijele brojeve, u korist poreznih obveznika Zaokruživanje pojedinih iznosa odnosi se na zamjene sljedećih iznosa:

 

Opis

Stari iznos u EUR

Novi iznos u EUR

1. Promjena iznosa za prelazak samostalnih djelatnosti sa oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit.

995.421,06

1.000.000,00

2. Promjena iznosa za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu.

995.421,06

1.000.000,00

3. Promjena iznosa do kojeg neprofitne pravne osobe i organizacije, koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost, mogu osnovicu poreza na dobit utvrditi u paušalnom iznosu, uz uvjet da po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti nisu u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili prihode veće od propisanog iznosa.

995.421,06

1.000.000,00

4. Promjena iznosa pojedinačne vrijednosti (bez PDV-a) reklamnih predmeta koji se daju potrošačima, bez da se smatraju reprezentacijom.

21,24

22,00

5. Promjena iznosa priznatog otpisa potraživanja od nepovezanih osoba, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze određeni iznos po pojedinom dužniku obvezniku poreza na dobit ili poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti.

663,61

665,00

6. Promjena iznosa priznatog otpisa zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.

26,54

40,00

7. Promjena iznosa pojedinačnog troška nabave imovine koji, sukladno poreznim propisima, mora biti veći od utvrđenog iznosa kako bi se imovina, čiji je vijek trajanja duži od godinu dana, klasificirala kao dugotrajna materijalna ili nematerijalna imovina.

464,53

665,00