Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

INO PO i tuzemni prijenos porezne obveze

12.12.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.23.2.1 INO PO i tuzemni prijenos porezne obveze

dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Mi smo kao knjigovodstveni ured X d.o.o., sklopili Ugovor o obavljanju usluge obračuna i slanja PDV obrasca za Slovačku kompaniju Y a.s. koja je u RH dobila HR PDV broj. Oni u Hrvatskoj vrše inženjerske usluge za društvo Z d.o.o. Zagreb i to na nekretnini odnosno na cjevovodima koji se nalaze u Hrvatskoj. Y a.s. sa HR PDV brojem izdaje izlaznu fakturu prema Z d.o.o. Zagreb gdje se poziva na” Reverse charge” temeljem članka 75. st.3 Zakona o PDV-u. Ujedno Y a.s. ima i podugovarače iz od kojih je dobio ulazne fakture naslovljene na Y a.s. sa HR PDV brojem i koji se također pozivaju na prijenos porezne obveze temeljem članka 75 st.3. Ja sam te ulazne fakture od Podizvođača knjižila URA – tuzemni PPO, a izlaznu fakturu kroz knjigu izlaznih faktura kao Tuzemni prijenos porezne obveze. U prilogu su i PDV obrazac kao i izlazna faktura i ulazne fakture sa njihovim popisom izvedenih usluga.

Je li to knjiženje ispravno izvedeno?

Trebamo li ispostaviti naš račun Y a.s. sa HR PDV brojem i obračunati PDV na naše usluge ili kako smo mi ispostavili račun Y a.s. sa slovačkim PDV brojem i naveli Prijenos porezne obveze temeljem članka 17 st .1 Zakona o PDV-u.

Još jedno pitanje uputili su nam iz Slovačke, oni imaju i Slovačkog podugovarača za isto gore navedene usluge na cjevovodima u RH i ne znaju trebaju li fakturirati iz Slovačke na Y a.s. oil sa HR PDV brojem.

Odredbom članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13 do 115/16), propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.

Člankom 75. stavak 4. Zakona o PDV-u, propisano je da se porezni obveznik koji u tuzemstvu ima stalnu poslovnu jedinicu smatra poreznim obveznikom koji nema sjedište u tuzemstvu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. porezni obveznik obavlja oporezivu isporuku dobara i usluga u tuzemstvu,
 2. poslovna jedinica koju ima porezni obveznik u tuzemstvu ne sudjeluje u toj isporuci dobra i obavljenih usluga.

Prema odredbi članka 75.stavak 5. točka a) Zakona o PDV-u, porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. ovoga Zakona.

Obveza plaćanja PDV-a poreznih obveznika i pojedinih osoba koje nisu porezni obveznici uređena je odredbama članka 150. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 179/13 do 41/17), te je stavkom 3., 4. i 5. propisano:

 • - ako isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu obavi porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona plaća primatelj tih isporuka i to:

 1. svaki porezni obveznik uključujući i malog poreznog obveznika, neovisno o tome ima li ili nema PDV identifikacijski broj,
 2. pravna osoba koja nije porezni obveznik, a ima dodijeljen PDV identifikacijski broj,
 3. porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.

 • - poreznim obveznikom iz članka 75. stavka 1. točke 6. i članka 75. stavka 2. Zakona koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije ili u trećoj zemlji neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište te neovisno o tome ima li ili nema dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.
 • - porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a koji ne može prenijeti poreznu obvezu temeljem članka 75. stavka 2. Zakona na primatelja u tuzemstvu obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj sukladno članku 77. stavku 5. točki a) Zakona i na obavljene oporezive isporuke obračunati i platiti PDV.

Navedeno znači da je primjena odredbe o prijenosu porezne obveze temeljem članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u ograničena na isporuke oporezive u tuzemstvu koje obavlja strani porezni obveznik, i to primatelju isporuke na kojeg je moguće prenijeti poreznu obvezu, pri čemu je i strani porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu osoba na koju se može prenijeti porezna obveza.

Kod izdavanja računa za isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja u tuzemstvu primjenjuju se pravila uređena odredbom članka 78. stavak 9. Zakona o PDV-u, kojom je propisano da se za izdavanje računa primjenjuju pravila na temelju Zakona o PDV-u, ako se račun odnosi na isporuke dobara i usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj.

Pri tome, sukladno odredbi članka 78. stavak 10. Zakona o PDV-u:

 • - ako isporučitelj dobara ili usluga, koji u tuzemstvu nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu ili ako njegova stalna poslovna jedinica u tuzemstvu ne sudjeluje u isporuci, obavi isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. ovoga Zakona smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj, osobi koja je kao primatelj obvezna u skladu s člankom 75. ovoga Zakona platiti PDV, neovisno o stavku 9. ovoga članka za izdavanje računa primjenjuju se pravila države članice u kojoj isporučitelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke ili u slučaju nepostojanja takvog sjedišta ili stalne poslovne jedinice države članice u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,
 • - u slučaju da račun izdaje primatelj isporuke (samoizdavanje računa) primjenjuje se stavak 9. ovoga članka.

Navedeno znači da, ako strani porezni obveznik sa sjedištem u EU (ili stalnom poslovnom jedinicom iz koje se obavljaju isporuke ili prebivalištem ili uobičajenim boravištem) obavlja isporuke dobara i usluga čije je mjesto oporezivanja u tuzemstvu osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV prema članku 75. stavak 2. Zakona o PDV-u, prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila države članice u kojoj ima sjedište i na računu navodi PDV ID broj izdan u državi sjedišta.

Odredbom članka 150.a Pravilnika o PDV-u, propisano je da je porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, a registriran je za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan popuniti i podnijeti Prijavu za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavak 2. Zakona na Obrascu – INO PPO, pri čemu nije obvezan podnijeti prijavu, ako u razdoblju oporezivanja nije obavljao isporuke dobara ili usluga iz članka 75. stavak 2. Zakona.

Navedeno znači:

 • - da isporuke dobara i usluga na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja temeljem članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u strani porezni obveznik (isporučitelj) ne iskazuje u prijavi PDV-a (PDV obrascu) neovisno o tome je li mu dodijeljen HR PDV ID broj,
 • - da je strani porezni obveznik koji ima dodijeljen HR PDV ID broj obvezan podnijeti Prijavu za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavak 2. Zakona (Obrazac - INO PPO),
 • - da, sukladno odredbama članka 175. i 176. Pravilnika o PDV-u, obračunati PDV na primljene isporuke u skladu s člankom 75. stavak 2. Zakona primatelj iskazuje u PDV-obrascu pod rednim brojem II. 11., II. 12. ili II. 13. ovisno o stopi PDV-a, dok pretporez iskazuje pod rednim brojem III. 11., III. 12. ili III. 13. pod uvjetom da ima pravo na odbitak pretporeza,

pri čemu se primljene isporuke ne iskazuju u PDV-S obrascu.

Zaključno, sukladno svemu navedenom, proizlazi da kod primjene članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u treba voditi računa:

 • - da za svaku transakciju u kojoj sudjeluje strani porezni obveznik treba uzeti u obzir transakcije koje prethode i koje slijede nakon transakcije čiji je porezni tretman potrebno definirati,
 • - da iz uvjeta koji prethode određenoj transakciji ili slijede nakon nje proizlaze i moguće administrativne obveze stranog poreznog obveznika,
 • - da primjerice, isporuka dobara, na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u, može uslijediti nakon:
  • kupnje dobara u tuzemstvu,

  • uvoza dobara,

  • stjecanja dobara ili

  • premještanja dobara unutar EU,

pa ako strani porezni obveznik ta dobra isporučuje primatelju na kojeg se može prenijeti porezna obveza temeljem članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u, sam prijenos porezne obveze nije upitan bez obzira na porezni status isporučitelja u tuzemstvu,

 • - da se posjedovanje HR PDV ID broja ne može ni u kojem slučaju izjednačavati sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem,
 • - da se prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 2. Zakona o PDV-u primjenjuje i u slučaju kada je stranom poreznom obvezniku dodijeljen HR PDV ID broj,
 • - da je potrebno uzeti u obzir:

 • da je strani porezni obveznik (sa sjedištem u EU),

 • koji nema dodijeljen HR PDV ID broj,

 • a isporučuje dobra koja prethodno premješta ili stječe unutar EU,

 • obvezan za premještanje, odnosno stjecanje dobara

 • ishoditi HR PDV ID broj,

 • a onda isporuku u kojoj prenosi poreznu obvezu treba iskazati u Obrascu - INO PPO,

 • - da strani porezni obveznik kojem je iz nekog razloga dodijeljen HR PDV ID broj, PDV plaćen prilikom nabave dobara u tuzemstvu ili prilikom uvoza dobara u tuzemstvo iskazuje u PDV-obrascu i na taj način koristi pretporez,
 • - da strani porezni obveznik kojem nije dodijeljen HR PDV ID broj PDV plaćen prilikom nabave dobara u tuzemstvu ili prilikom uvoza dobara u tuzemstvo potražuje podnošenjem Zahtjeva za
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: