danas je 26.2.2021

Input:

Računovodstvo ulaganja u UCITS fondove za obveznike primjene HSFI-a

3.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Računovodstvo ulaganja u UCITS fondove za obveznike primjene HSFI-a

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Društvo svoja novčana sredstva može uložiti, između ostaloga, u kupnju udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond). Fond tako prikupljena sredstva ulaže u različite vrste imovine (prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine) sukladno definiranoj strategiji ulaganja investicijskog fonda, a ulaganja moraju biti isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. S obzirom da društvo kupnju udjela u investicijskom fondu tretira kao stjecanje financijske imovine, prilikom priznavanja, mjerenja i evidentiranja ulaganja u investicijske fondove potrebno je primijeniti odredbe HSFI-a 9 – Financijska imovina (obveznici MSFI-a primjenjuju MSFI 9 – Financijski instrumenti, koji se u nekim odredbama razlikuje od HSFI-a).

Ukratko o UCITS fondovima

Poslovanje UCITS fondova regulirano je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16-126/19) te nizom Pravilnika, a nadzirano je od strane HANFA-e (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga).

S obzirom da je otvoreni investicijski fond zasebna imovina, bez pravne osobnosti, fond osniva i njime upravlja društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad izdano od strane HANFA-e. Društvo za upravljanje za svoj rad fondu obračunava naknadu za upravljanje.

Udjeli fonda se, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda, a ulagateljima se može naplaćivati ulazna i izlazna naknada, sukladno odredbama prospekta ili ako društvo za upravljanje ne donese odluku da ih neće naplaćivati. Ulazna naknada naplaćuje se ulagatelju prilikom uplate u fond, a izlazna naknada prilikom isplate iz fonda.

Temeljni dokument investicijskog fonda je prospekt, koji društvo za upravljanje mora priložiti HANFA-i ako želi osnovati UCITS fond. Iz prospekta su vidljive bitne karakteristike fonda, kao što su: naziv fonda, vrste imovine u koju fond ulaže, ograničenja ulaganja, rizici ulaganja, naknade koje se naplaćuju, podaci o društvu za upravljanje, depozitaru i revizoru fonda i sl. Također, društvo za upravljanje dužno je sastaviti i učiniti dostupnim dokument sa ključnim podacima za ulagatelje, koji moraju sadržavati jasan, nedvosmislen i prosječnome ulagatelju razumljivi opis bitnih karakteristika UCITS fonda.

Računovodstveno iskazivanje ulaganja u udjele UCITS fondova

Subjekt će ulaganje u udjele priznati u bilanci ako i samo ako postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorne odredbe instrumenta (toč. 9.17. HSFI-a 9) te će to uobičajeno biti na datum trgovanja (datum na koji se subjekt obvezao na kupnju imovine).

Pri početnom priznavanju, obveznici primjene HSFI-a ulaganja u udjele u UCITS fondovima mogu klasificirati u jednu od dvije kategorije, i to:

1) financijsku imovinu čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka (uobičajeno će se iskazati kao kratkotrajna financijska imovina) ili

2) financijsku imovinu raspoloživu za prodaju, čije se promjene priznaju unutar stavke ostale sveobuhvatne dobiti (uobičajeno će se iskazati kao dugotrajna financijska imovina).

Pri početnom priznavanju imovine (toč. 9.19. HSFI-a 9), ulaganja u udjele mjere se po fer vrijednosti (trošku stjecanja), a najbolji dokaz fer vrijednosti je cijena transakcije. U nabavnu vrijednost udjela moguće je uključiti transakcijske troškove (izravno se mogu pripisati i povezani su sa stjecanjem ili isporukom financijske imovine), osim ako su ulaganja u udjele klasificirana po fer vrijednosti kroz RDG za koju se transakcijski troškovi ne uključuju u mjerenje imovine, već se priznaju kao rashod razdoblja u trenutku njihovog nastanka.

Prilikom naknadno mjerenja, na svaki datum bilance, subjekt mora ulaganja u udjele UCITS fondova mjeriti po fer vrijednosti. Ovisno o tome u koju kategoriju su ulaganja u udjele UCITS fondova klasificirana, odredbe toč. 9.22. HSFI-a 9 navode da se dobici ili gubici od financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti priznaju na sljedeći način:

a) kroz račun dobiti i gubitka za ulaganja u udjele UCITS fondova koja su klasificirana po fer vrijednosti kroz RDG;

b) izravno u kapital, tj. kroz ostalu sveobuhvatnu dobit za ona ulaganja u udjele u UCITS fondove koje je subjekt klasificirao kao raspoložive za prodaju. Ove promjene priznaju se u okviru stavke Rezerve fer vrijednosti. S obzirom da se rezerva fer vrijednosti uključuje u poreznu osnovicu u nekom idućem razdoblju, potrebno ju je uskladiti za učinke odgođenog poreza u skladu sa odredbama HSFI-a 12 - Kapital. Odgođeni porez izračunava se primjenjujući na tu rezervu fer vrijednosti propisanu stopu poreza na dobit, a odgođeni porez iskazuje se kao smanjenje rezerve fer vrijednosti.

Porezni tretman ulaganja u udjele UCITS fondova

Ulaganjem u investicijske fondove društvo može ostvariti:

1) prihode i rashode s osnove naknadnog mjerenja po fer vrijednosti, ako se radi o ulaganju u fondove koje nije prodano do 31.12.2020. godine (nerealizirani dobici/gubici priznati će se kroz RDG ili kroz rezervu fer vrijednosti, ovisno o kategoriji ulaganja);

2) realizirane dobitke/gubitke s osnove prodaje udjela u fondovima.

Kod ulaganja u udjele UCITS fondova klasificirane kao financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, nerealizirani dobici iskazani u računu dobiti i gubitka kao prihod se sukladno čl. 13. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br, 95/05-1/22; nadalje Pravilnik o PD) tretiraju kao da su realizirani, tj. porezno su priznati u razdoblju nastanka, što znači da nisu stavka korekcije osnovice poreza na dobit. Prema tome, ako se nerealizirani dobici iskazuju kao prihod u računu dobiti i gubitka, tada