danas je 19.6.2021

Input:

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01.01.2021.

9.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1.4 Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 01.01.2021.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Izmjene Zakona o PDV-u su:

1. Izmjena čl. 125.i st. 1.- povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 na 15 milijuna kuna.

2. Prijelazna odredba čl. 38. – Predlaže se prijelazna odredba prema kojoj će iznimno, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2020. godini nije bila veća od 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, a koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2021. godine, moći najkasnije do 20. siječnja 2021. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

3. Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu – prijedlozi izmjena su sljedeći:

a) smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskazao kao obvezu u prijavi PDV-a. Da bi se takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a mogao primijeniti, poreznom obvezniku je Carinska uprava prethodno (ako su ispunjeni uvjeti), trebala izdati odobrenje o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.

b) u slučaju uvoza strojeva i opreme iz Dodatka IV Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 500.000,00 kuna, predlaže se da se odobrenje izdaje u slučaju kada porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te da je odobrenjem moguće odrediti obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a.

c) odobrenje se ne može koristiti u slučaju kada se podnosi deklaracija za puštanje u slobodni promet pošiljaka male vrijednosti ili u slučaju kada se podnosi deklaracije za robu u poštanskim pošiljkama te da se smatra da porezni obveznik koji u smislu carinskog zakonodavstva ima status ovlaštenog gospodarskog subjekta ispunjava uvjete i da mu je Carinska uprava izdala odobrenje.

4. Prodaja robe na daljinu

Predlažu se novi članci 125.ha do 125.hk - propisuju posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja.

Predlažu se novi članci 125.hl, 125.hm, 125.hn i 125.ho u vezi posebnog postupka za prijavu i plaćanje PDV-a ako se na uvoz dobara u pošiljkama čija unutarnja vrijednost ne prelazi 1.125,00 kuna ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja u kojem slučaju se obračunava i naplaćuje PDV pri uvozu od uvoznika ili osobe koja prijavljuje dobra carini za račun osobe kojoj su dobra namijenjena unutar područja EU.

Neki od prijedloga izmjena su sljedeći:

a) daljnje usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ, a vezano uz PDV za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. srpnja 2021. godine, a koje se odnosi na sljedeće:

- proširuje se primjena posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na sve usluge, s ciljem da se poreznim obveznicima koji obavljaju usluge osobama koje nisu porezni obveznici pojednostavi poslovanje jer se nisu obvezni registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja tih usluga, što znači da PDV na te usluge prijavljuju i plaćaju u državi članici prijave

- poseban postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge proširuje i na prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije