Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Amortizacija revalorizirane imovine

4.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Područje obračuna amortizacije uređeno je računovodstvenim standardima HSFI  6 i MSFI 16, ovisno o tome koje je standarde društvo dužno primjenjivati. Nakon početnog priznavanja društvo se može opredijeliti za mjerenje dugotrajne materijalne imovine prema modelu troška ili modelu revalorizacije. Odabrana računovodstvena politika treba se dosljedno primijeniti na cjelokupnu skupinu dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, oprema i sl.).

Većina dugotrajne imovine se amortizira, neovisno o izboru metode naknadnog mjerenja, te se na taj način trošak nabave dugotrajne materijalne imovine sustavno raspoređuje kao nenovčani rashod tijekom njezinog postupnog trošenja.

Ispravak vrijednosti na datum revalorizacije tretira se na jedan od sljedećih načina:

  1. prepravlja se razmjerno promjeni bruto knjigovodstvenog iznosa imovine tako da je knjigovodstveni iznos imovine nakon revalorizacije jednak njezinom revaloriziranom iznosu,
  2. isključuje se na teret bruto knjigovodstvenog iznosa imovine, a neto iznos prepravlja se do revaloriziranog iznosa imovine. Ova se metoda često koristi za zgrade.

Dakle, može se provoditi postupkom revalorizacije bruto i neto knjigovodstvene vrijednosti nekretnina. Iznos usklađivanja, koji se dobije prepravljanjem ili isključivanjem ispravka vrijednosti, čini dio povećanja ili smanjenja knjigovodstvene vrijednosti.

Bitno je naglasiti da se prema članku 39. Pravilnika o porezu na dobit (NN br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18) revalorizacijska pričuva koja je formirana pri procjeni imovine uključuje u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana a utvrđuje se u svoti povećane amortizacije nastale zbog revalorizacije. Ostatak revalorizacijske pričuve uključuje se u poreznu osnovicu nakon uništenja, prodaje ili otuđenja na drugi način imovine od koje je revalorizacijska pričuva oblikovana. Stoga se porezni učinak revalorizacijske rezerve iskazuje kao odgođena porezna obveza.

Na datum revalorizacije knjiženja bi se trebala provesti kako je objašnjeno u primjeru koji slijedi:

Na datum 1.1.2016. društvo u vlasništvu ima nekretninu koja je u knjigovodstvu evidentirana po trošku nabave u svoti od 4.000.000 kn, a akumulirana amortizacija iznosi 1.000.000 kn. Uprava je krajem godine odlučila iskazati imovinu prema fer vrijednosti. Procjenom je utvrđeno da poslovna zgrada 31.12.2016. na tržištu vrijedi 5.000.000 kn. Revalorizacijske rezerve predstavljaju razliku između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti (trošak stjecanja umanjen za ispravak vrijednosti) revalorizirane imovine i u našem primjeru iznose 2.000.000 HRK. Stoga će se u bilanci poduzeća povećati vrijednost nekretnine, odnosno prikazati vrijednosno usklađenje u aktivi za 2.000.000 kn (sa 3.000.000 kn na 5.000.000 kn), a kao protu-stavka u pasivi u kapitalu evidentirat će se stavka revalorizacijske rezerve u svoti od 2.000.000 kn. Također se treba evidentirati i odgođena porezna obveza u iznosu koji se dobije umnoškom revalorizacijske rezerve i porezne stope poreza na dobit.

 

Fer vrijednost                                              5.000.000 kn      

Knjigovodstvena vrijednost                           3.000.000 kn      

Razlika – revalorizacijska rezerva                  2.000.000 kn

Odgođena porezna obveza                           400.000 kn

 

R. br.

Opis

Konto

Duguje

Potražuje

Saldo

Nekretnine

0230

            4.000.000   

 

Akumulirana amortizacija nekretnina

0290

 

            1.000.000   

1.

Nekretnine

0230

 

            1.000.000   

 

Akumulirana amortizacija nekretnina

0290

            1.000.000   

 

2.

Vrijednosno usklađenje nekretnine

0280

            2.000.000   

Revalorizacijske rezerve iz revalorizacije nekretnine

9300

            2.000.000   

3.

Odgođena porezna obveza temeljem revalorizacijskih rezervi

939

            400.000   

Odgođena porezna obveza

980

            400.000   

 

Na dan 31.12.2017.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: