Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Analiza izmjena u okviru Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, 75/2020)

23.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.1 Analiza izmjena u okviru Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, 75/2020)

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Razlog donošenja izmjena u članku 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (u daljnjem tekstu: Pravilnik) je uglavnom namjera produženja vremenskog važenja dokumenata i dokaza u okviru ažuriranih popratnih dokumenata.

Slijedom izmjena novi članak 20. Pravilnika glasi, kako slijedi:

Dostava dokumenata i dokaza

Članak 20.

1. Naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

2. Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-

3. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH.

4. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

5. Ažurirane popratne dokumente natjecatelji ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način.

6. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

7. U svrhu dodatne provjere informacija u slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

8. Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

9. Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana počet1ka postupka javne nabave.

10. Smatra se da

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: