danas je 19.1.2021

Input:

Članak 90. - Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

19.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Članak 90. - Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 90.


​(1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka može od Porezne uprave zatražiti da se na njega ne primjenjuje stavak 2. ovoga članka što ga obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja prema ovome Zakonu. Ako je porezni obveznik podnio zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, smatrat će se da je zahtjev usvojen ako Porezna uprava u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ne donese rješenje o istom.

(4) Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

a) na isporuke novih prijevoznih sredstava prema uvjetima iz članka 41. stavka 1. točke a) i b) ovoga Zakona,

b) u slučaju prijenosa porezne obveze na male porezne obveznike u smislu članka 75. stavka 1. točaka 6. i 7. te članka 75. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Vrijednost isporuka dobara i usluga, u smislu stavka 1. ovoga članka, bez PDV-a, obuhvaća:

a) vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,

b) vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. ovoga Zakona,

c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) ovoga Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne.

(6) Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi posebnog postupka oporezivanja za male porezne obveznike.Malim poreznim obveznikom, smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.Ta vrijednost obuhvaća sljedeće isporuke:

- vrijednost isporuka dobara i usluga koje bi bile oporezive (stopom PDV- od 5%, 13% i 25%);

- vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49 tih usluga);

- isporuke nekretnina i transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) - g) Zakona , odnosno transakcije osiguranja, reosiguranja odobravanje kredita i zajmova, posredovanje u vezi sa štednim, tekućim i žiro-računima i dr., usluge oslobođene PDV-a (osim ako te transakcije nisu pomoćne) koje su sada navedene u čl. 11.b) o PDV-u.

Bitno je napomenuti da se u izračun za ulazak u sustav PDV-a ne uzima isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika.

Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona i članku 186. stavak 1. postoji obveza ulaska u sustav PDV-a tijekom kalendarske godine u trenutku kada mali porezni obveznik prijeđe prag od 300.000,00.

Porezni obveznik ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu (mali porezni obveznik) i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00.

Primjerice hrvatski porezni obveznik je do dana 10.3.2020. obavio isporuke čija je vrijednost prešla 300.000,00. Isti porezni obveznik dužan je ući u sustav PDV-a s danom 1.4. 2020. i tome obavijestiti poreznu upravu najkasnije do dana 15.4.2020.

Članak 186. stavak 3. Pravilnika propisuje da o činjenici da je u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine odnosno do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna

Članak 186. stavak 4. Pravilnika propisuje da će, malog poreznog obveznika koji prijeđe prag za ulazak u sustav PDV-a a pravovremeno ne podnese Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, nadležna ispostava Porezne uprave upisati u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti s tekućim danom o čemu će donijeti rješenje. Nadležna ispostava Porezne uprave po službenoj dužnosti u registar obveznika PDV-a upisuje i stečajnu masu koja je ostala iza društva u stečaju koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a s danom upisa u sudski registar.

Tablica: Kriteriji za utvrđivanje malih poreznih obveznika stanje srpanj 2019.

u članicama EU

   
         
Država članica      Oslobođenja za male porezne obveznike   
     Nacionalna valuta   Ekvivalent u EUR-ima   
Belgija      €25.000    -      
Bugarska      50.000 BGN      25.565      
Hrvatska    300.000 HRK    40.557    
Češka      1.000.000 CZK      39.250   
Danska      50.000 DKK      6.698    
Njemačka      €17.500      -      
Estonija      €40,000          
Irska      €75.000 or €37.500      -      
Grčka      €10.000      -      
Španjolska      None      None      
Francuska      €82.800 or €42.900 or €33.200    -      
Italija      €65.000      -      
Cipar      €15.600      -      
Latvija      €40.000    -    
Litva      €45.000    -    
Luxemburg      €30.000      -