danas je 26.2.2021

Input:

Članarina turističkim zajednicama - obračun za 2020.godinu i izmjene za 2021.godinu za obveznike poreza na dobit

14.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Članarina turističkim zajednicama - obračun za 2020.godinu i izmjene za 2021.godinu za obveznike poreza na dobit

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Obračun za 2020. Godinu

Od 1.1.2020. na snazi je novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19; nadalje Zakon) koji se u potpunosti primjenjuje za obračun članarine za 2020. godinu.

Obveznici obračuna i plaćanja članarine TZ su: pravna i fizička osoba koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, a detaljan popis tih djelatnosti navodi se u čl. 5. Zakona kategorizacija u 5 skupina sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Ono što je bitno istaknuti: između ostaloga, od 1.1.2020. članarina TZ se ne plaća za NKD djelatnost 69.2 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje.

Obveznik članarine TZ nije: pravna osoba koja se s više od 50% financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna.

Stopa po kojoj se obračunava članarina turističkoj zajednici ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi - čl. 6. Zakona stopa:

1. Prva skupina 0,16150

2. Druga skupina 0,12920

3. Treća skupina 0,09690

4. Četvrta skupina 0,03230

5. Peta skupina 0,01938

Međutim, prema čl. 8. st.2. Zakona obveznik može članarinu platiti i prema stopi koja je propisana za djelatnost koju obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti koje su upisane u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, i to na ukupno ostvareni prihod, ako mu je to povoljnije.

Oni obveznici koji obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima – plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

Osnovica za obračun članarine (čl. 7. st. 1. i st. 3. Zakona): svi prihodi koje pravne i fizičke osobe (obveznici plaćanja poreza na dobit) ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice, a u slučaju da se porezna osnovica utvrđuje u paušalnom iznosu (za neprofitne organizacije), osnovica za obračun su ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti temeljem kojih je subjekt obveznik poreza na dobit.

Za svaku poslovnu jedinicu koja je izvan sjedišta pravne i fizičke osobe potrebno