danas je 1.8.2021

Input:

Državne potpore u obliku COVID-19 zajmova

19.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.14.1.1 Državne potpore u obliku COVID-19 zajmova

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

Državne potpore odnose se na određene oblike novčanih ili nenovčanih pomoći koje se daju poduzetnicima u zamjenu ispunjavanja određenih prošlih ili budućih uvjeta vezanih uz poslovanje poduzetnika. Državne potpore mogu se priznati u financijskim izvještajima samo ako postoji razumno uvjerenje da će:

a) subjekt udovoljiti određenim uvjetima uz koje se te potpore daju, i

b) potpore biti primljene.

Također, u uvjetima pandemije virusa COVID-19 odobravaju se i beskamatni zajmovi ili zajmovi uz nižu kamatnu stopu od tržišne pa je potrebno obratiti pozornost na ispravnost obračuna i u tom smislu nastalih potpora.

S računovodstvenog aspekta, za obveznike primjene HSFI-a računovodstveno praćenje državne potpore uređeno je kroz nekoliko standarda, i to: HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI 11 – Potraživanja, HSFI 14 – Vremenska razgraničenja, HSFI 15- Prihodi, dok je za obveznike primjene MSFI-a definirano u MRS-u 20 - Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći.

Bespovratni zajam od države smatra se državnom potporom ako postoji razumna izvjesnost da će subjekt udovoljiti uvjetima za oprost zajma. Također, potpora u vidu državnog zajma s kamatnom stopom koja je niža od tržišne kamatne stope obračunava se kao državna potpora. U tom slučaju zajam se priznaje i mjeri u skladu s MSFI-om 9 – Financijski instrumenti. Pogodnost u vidu kamatne stope niže od tržišne mjeri se kao razlika između početne knjigovodstvene vrijednosti zajma i primljenog iznosa te se obračunava u skladu s MSFI-om 9. Prilikom identificiranja troškova koji trebaju biti nadoknađeni zajmom, subjekt mora razmotriti uvjete i obveze koji su ispunjeni, odnosno koji trebaju biti ispunjeni.

Primjer: Potpora u obliku beskamatnog zajma

Društvo X d.o.o. ostvarilo je uvjete za