Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Elementi računa prema Zakonu o fiskalizaciji

6.11.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo upit u svezi elemenata računa prema Zakonu o fiskalizaciji.

Već u prethodnom razdoblju primali smo račune od strane istog dobavljača i napomenule da račun nije propisno izrađen, odnosno da ne slijedi Pravilnik o fiskalizaciji u svezi numeričkog slijeda računa. Odgovor koji smo dobile je da trgovačko društvo nije obveznik fiskalizacije jer ne posluje gotovinom.

Smatramo da nisu u pravu s obzirom da se radi o obvezniku poreza na dobit te da njihovi računi moraju zadovoljavati uvjetima iz pravilnika i što se tiče računa koji se odnose na bezgotovinske transakcije, odnosno broj računa mora sadržavati tri grupe.

Odgovor:

Račun koji je dan kao prilog pitanju ima nedostatke koje navodim u nastavku. 

Broj računa nije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, nije naveden osobni identifikacijski broj  kupca, nije naveden uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara, nije navedena jedinična cijena svih stavaka računa, nije naveden iznos PDV – a po pojedinoj stavci, nije naveden zbrojni iznos naknade i PDV – a, račun nije potpisan, račun nema pečat.

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u članku 3. stavak 2. navodi da je obveznik fiskalizacije pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge. Dakle, bez obzira što se isporučena dobra ili usluge ne naplaćuju u gotovini, račun mora imati broj u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Račun koji se izdaje za prodana dobra ili izvršene usluge mora imati broj koji se sastojati od tri dijela bez obzira na koji se način račun naplaćuje.

Fiskalizacija kod naplate gotovinom se odnosi na prijavu JIR broja Poreznoj upravi putem fiskaliziranih aparata za svaki izdani račun. 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, članak 11. navodi:

„(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri dijela:

1. numerički broj računa,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. broj naplatnog uređaja.

(2) Numerički broj računa ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

3) Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.“

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, temeljem članka 79. navodi obvezu upisa OIB – a.

Uobičajeni trgovački naziv je naziv robe ili usluge koja se kupcu dostavlja ili izvršava. Naziv “prodotto“, što znači proizvod na talijanskom jeziku nije dovoljan opis.

Račun mora za svaku stavku posebno imati navedenu jediničnu neto vrijednost, iznos PDV – a i zbrojni iznos stavke te posebno iskazan iznos neto vrijednosti svih stavaka, iznos PDV – a po stopi PDV – a za sve stavke i zbrojni iznos neto vrijednosti svih stavki sa PDV – om. Nije prihvatljivo da račun ima neto vrijednost jedne stavke bez iskazanog PDV – a, stavku prijevoza navedenu u zbrojnom iznosu svih računa bez navođenja iznosa PDV – a.

Svaki račun treba imati potpis i pečat prodavatelja. Napomena „OVAJ RAČUN JE SASTAVLJEN NA RAČUNALU I KAO TAKAV JE PRAVOVALJAN BEZ POTPISA I PEČATA“ je rezultat neznanja i krivo tumačenja propisa. Pretpostavljam da se navedenom napomenom želi navesti da je riječ o elektronskom računu no elektronski račun je račun u elektroničkoj razmjeni, poslan na računalo klijenta u elektroničkom obliku, ne u wordu ili pdf-u. Za elektroničke račune koriste se programi pomoću kojih se račun može otvoriti i dekriptirati. Elektronski račun nije račun ispisan i isprintan sa računala. Elektronski račun je skup kriptiranih podataka kojeg mogu dekriptirati samo oni koji posjeduju ključ za dekriptiranje.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, članak 79. navodi:

„(1) Račun mora sadržavati sljedeće podatke:
1. broj računa i datum izdavanja,
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu ili opseg obavljenih usluga,
5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa,
6. jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: