danas je 29.2.2024

Input:

Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)

1.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.1 Financijska imovina (HSFI 9 i MRS 32, MSFI 9)

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika. Financijska imovina obuhvaća udjele i dionice kod povezanih poduzetnika, zajmove povezanim poduzetnicima, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite i depozite, ostalu financijsku imovinu te novac.

Obveznici HSFI-a, za potrebe vrednovanja financijsku imovinu klasificiraju u jednu od sljedeće 4 kategorije: 1.) kao financijsku imovinu čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka (udovoljava jednom od sljedećih uvjeta: a) klasificirana je kao imovina namijenjena trgovanju, b) prilikom početnog priznavanja poduzetnik ju je svrstao u ovu skupinu), 2.) kao ulaganja koja se drže do dospijeća (fiksni ili utvrdivi iznos plaćanja i fiksno dospijeće za koju poduzetnik ima pozitivnu namjeru i mogućnost držati ju do dospijeća), 3.) kao zajmove i potraživanja (fiksna ili odrediva plaćanja koja ne kotiraju na aktivnom tržištu), ili 4.) kao financijsku imovinu raspoloživu za prodaju (sva imovina koja nije prethodno navedena).

Obveznici MSFI-a, sukladno MSF-u 9 koji je u primjeni od 1.1.2018.. godine, financijsku imovinu moraju klasificirati u jednu od sljedeće tri kategorije (toč. 4.1.1 MSFI-a 9):

a) po amortiziranom trošku;

b) po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (nadalje: kroz OSD);

c) po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (nadalje: kroz RDG).

Pri tome, u koju će kategoriju financijska imovina biti klasificirana ovisi o:

1. poslovnom modelu subjekta za upravljanje financijskom imovinom i

2. ugovornim značajkama novčanih tokova financijske imovine

MSFI 9 definira sljedeće poslovne modele:

1. Poslovni model držanja radi naplate ugovornih tijekova novca, tj. plaćanja po instrumentu moraju se sastojati jedino od plaćanja po osnovi glavnice i kamata na nepodmirenu glavnicu (u nastavku: poslovni model držanja radi naplate)- kategorija po amortiziranom trošku

2. Poslovni model držanja radi naplate ugovorenih tijekova novca i prodaje financijske imovine (u nastavku: poslovni model držanja radi naplate i prodaje) - kategorija po fer vrijednosti kroz OSD

3. Ostali poslovni modeli koji ne zadovoljavaju kriterije prvih dvaju modela (uključujući portfelj instrumenata koji se drže radi trgovanja) (u nastavku: ostali poslovni modeli) - kategorija po fer vrijednosti kroz RDG.

Prema značajkama poslovnog modela i novčanih tokova financijske imovine, za obveznike MSFI-a, ulaganja u vlasničke instrumente će prema definiciji biti primarno klasificirana u ostale poslovne modele, što znači da će se mjeriti po fer vrijednosti kroz RDG. Međutim, u skladu sa toč. 4.1.4 MSFI-a 9, za određena ulaganja u vlasničke instrumente koji nisu namijenjeni trgovanju subjekt može napraviti neopozivi izbor pri početnom priznavanju te ulaganja klasificirati po fer vrijednosti kroz OSD, umjesto kroz RDG. Ova opcija se može primijeniti na pojedine instrumente, ne nužno na cijeli portfelj.

I za obveznike HSFI-a i MSFI-a, financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti