danas je 19.1.2021

Input:

Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za 2020. Godinu

2.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.22.1.2 Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za 2020. Godinu

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) u članku 12. dohodak se definira kao razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju. Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka. Dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona, prema izvoru dohotka može biti:

1. dohodak od nesamostalnog rada,

2. dohodak od samostalne djelatnosti,

3. dohodak od imovine i imovinskih prava,

4. dohodak od kapitala,

5. dohodak od osiguranja i/ili

6. drugi dohodak.

Dohodak se sukladno Zakonu utvrđuje kao:

- godišnji dohodak ili

- konačan dohodak.

Godišnjim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima koji se ne smatraju konačnim. Konačnim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te drugim primicima koji se smatraju konačnim. Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su ju podnijeti do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu.

Godišnji dohodak i godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se i obračunava:

- podnošenjem godišnje porezne prijave,

- ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija,

2. porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi,

3. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

U slučaju posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava po službenoj dužnosti sljedećim obveznicima poreza na dohodak u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak:

1. obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine), i

2. obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Konačnim drugim dohotkom smatra