danas je 21.7.2024

Input:

Izmjena Zakona o reviziji

22.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.10.1.2 Izmjena Zakona o reviziji

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Prvi put od usvajanja zadnjeg Zakona o reviziji (NN, br. 127/17) usvojene su izmjene i dopune toga zakona (NN, br. 27/24) koje su stupile na snagu dana 14.3.2024. (osim članaka 21. i 22. toga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025.). Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji u hrvatsko zakonodavstvo:

- preuzeta je Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju Direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ

- te se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014).

U bitnome, Zakonom su izmijenjene odredbe koje propisuju:

- revizorski ispit (čl. 11. i 13. Zakona)

- odredbe o stalnom stručnom usavršavanju (čl. 14. Zakona)

- dodani su novi članci koji propisuju strukturu stalnog stručnog usavršavanja (čl. 14.a Zakona), vođenje evidencije (čl. 14.b Zakona), provjeru ispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja (čl. 14.c Zakona), pravila za organizatore stalnog stručnog usavršavanja (čl. 14.d Zakona)

- propisuje se da se ispit osposobljenosti polaže prema programu koji određuje Hrvatska revizorska komora uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija na način uređen pravilnikom (čl. 23. Zakona)

- mijenjane su odredbe o ugovoru o reviziji (čl. 40. Zakona) i o imenovanju revizorskog društva (čl. 41. Zakona)

- pojašnjeno je što se smatra nadzorom nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima (čl. 75. st.1. Zakona):

- ispitivanje i provjera postupa li i na koji način ovlašteni revizor i revizorsko društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona i, ako je to primjenjivo, Uredbe (EU) br. 537/2014

- provjera osiguranja kvalitete rada i kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava, a koja