Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Komisija

12.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Prvi puta se susrećemo sa komisijom. Mi smo i komitent i komisionar. Zanima me kako (kojim dokumentima) se isporučuje roba? Kako se knjiži? Mora li se posebno označiti u roba u komisiji u dućanu ? Možemo li cijeli maloprodajni dućan napuniti robom u komisiji? Kada nastaje obveza za pretporez? Primjeri svih knjiženja kretanja robe u komitenta i koncesionara?

Odgovor:

Pitanje prodaje robe u komisiji uređeno je odredbama:
- članka 785. do 799. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 do 29/18), prema kojim odredbama se prodaja robe temelji na ugovoru sklopljenom između komisionara i komitenta, kojim se komisionar obvezuje (pod određenim uvjetima) obaviti uz proviziju jedan ili više poslova u svoje ime i za račun komitenta,
-  članka 4. stavak 1. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08 do 30/14), prema kojoj odredbi:

  • komisionar mora biti trgovac (pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini), pa proizlazi da je
  • komitent druga pravna ili fizička osoba (koja obavlja samostalnu djelanost, ali i građanin) koja je vlasnik robe dane u komisiju,

-  članka 10. stavak 1. i 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13 do 01/19), prema kojim odredbama porezni obveznik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća PDV na punu naknadu isto kao i komisionar koji nastupa u vlastito ime, a za tuđi račun, pri čemu, kada komisionar isporuči dobro u smislu Zakona o PDV-u, nastaju dvije isporuke:

  1. isporuka komisionara kupcu i
  2. isporuka komitenta komisionaru.

   

Prema tome:
- komisionar prodaje robu u svoje ime, a za račun komitenta,
- komisionar sa robom koju prima u komisiju postupa kao sa svojom vlastitom robom (izrađuje primku za zaduženje za primljenu robu, kao i za ostalu robu koja je u prodaji (ulazni račun dobavljača, izlazni račun, isprava o maloprodajnoj cijeni, zapisnik ili odluka o promjeni cijena, zapisnik o kalu, rastepu i lomu i sl.), a knjiženja maloprodaje i veleprodaje obvezno vodi u robnom i financijskom knjigovodstvu sukladno odredbama Zakona o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: