Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kratki osvrt na Pravilnik o trošarinama

19.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Kratki osvrt na Pravilnik o trošarinama

Tea Vrbka, mag.oec.

Zakon o trošarinama koji je stupio na snagu 01.01.2019 godine, a objavljen je u NN 106/18 donosi nekoliko promjena:

  1. Prema prije važećem ZOT-u trošarina na alkohol i alkoholna pića plaćala se u roku 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine odnosno od trenutka puštanja alkohola i alkoholnih pića u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske (dalje: RH). ZOT propisuje obvezu plaćanja trošarine najkasnije do posljednjeg dana u tekućem mjesecu za sve trošarinske obveze nastale nakon isteka obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Primjerice, ako je obveza obračuna trošarine nastala 1. veljače 2019. godine, dospijeće plaćanja bit će najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.
  2. Gubitci ili manjkovi trošarinskih proizvoda smatraju se porezno priznatim gubitkom ili manjkom najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu trošarinskih proizvoda ili drugih dokumenata sastavljenih na temelju jednog od europskih standarda. Posebni propis koji se primjenjuje u svrhe utvrđivanja dopuštenih visina manjka koji ne podliježe oporezivanju je Odluku o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (Nar. nov., br. 94/14.) koju je donijela Hrvatska gospodarska komora. Trošarinski obveznik utvrđuje manjkove ili gubitke i o tome sastavlja zapisnik koji je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od pet dana od sastavljanja. Utvrđeni gubitak prikazuje se u izviješću za mjesec kada je utvrđen.
  3. Novost je da se nadležnom carinskom uredu ukida obveza dodatnog plombiranja mjernih instrumenata i pratećih cjevovoda, armatura, komadnih razvodnih ormarića i osigurača koji su u vezi s mjerenjem količine proizvedenog alkohola i alkoholnog pića, te obveza prisutnosti carinskog službenika kod svih popravaka, izmjena i drugih radnji koje zahtijevaju skidanje plombe te sastavljanje zapisnika o razlozima skidanja plombe i upisivanja stanja pokaznika brojila mjernog instrumenta. Prema ZOT-u i dalje ostaje obveza opremanja mjernim instrumentima, ali se ukida obveza naprijed navedenoga dodatnog plombiranja, prisutnosti carinskog službenika i sastavljanja zapisnika.
  4. Male destilerije oslobađaju se od obveze da postrojenja za proizvodnju i spremanje etilnog alkohola moraju biti opremanja mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo. Uvjet je da proizvodno-skladišni prostor male destilerije mora biti opremljen zakonitim mjerilima i/ili pretpakovine (posude, spremnici, boce) u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu. Namjera je zakonodavca da se što veći broj malih proizvođača jakoga alkoholnog pića – korisnika kotlova (sada ih ima 41.000), koji sada ne proizvode u komercijalne svrhe, registriraju kao male destilerije i proizvode u komercijalne svrhe te plaćaju sniženu trošarinu.
  5. Novost je da ako se utvrdi da je mala destilerija proizvela količinu etilnog alkohola, veću od 10 hektolitara čistog alkohola, a nije podnesena obavijest nadležnom carinskom uredu najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, nadležni će carinski ured rješenjem ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije i na svu proizvedenu količinu alkohola obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine propisane za etilni alkohol (5.300,00 kn po hektolitru čistog alkohola).
  6. Mala nezavisna pivovara je pivovara s godišnjom proizvodnja piva do 125.000 hektolitara i mora biti pravno i ekonomski neovisna od bilo koje druge pivovare, koristiti proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i ne smije proizvoditi pivo prema licenciji. S ciljem daljnjega administrativnog pojednostavljenja važeći ZOT-a omogućava da se odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare izdaje na neodređeno vrijeme. Navedeno znači da se više ne izdaje odobrenje na razdoblje tekuće kalendarske godine i primjenjuje za razdoblje tekuće kalendarske godine na temelju zahtjeva koji se podnosi u toj kalendarskoj godini, nego se izdaje i vrijedi na neodređeno vrijeme. Nositelji odobrenja obvezni su nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u odobrenju o statusnim promjenama u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu, te podnijeti zahtjev za izmjenom odobrenja ako proizvođač piva namjerava proizvesti količinu piva veću od gornje granice odobrenog razreda godišnje proizvodnje piva.
  7. Novost je da ZOT od 1. siječnja 2019. ukida obvezu podnošenja zapisnika o obavljenom popisu zaliha cigareta putem aplikacije e-trošarine na elektroničkom obrascu Z-ORT i Z-ORT MPC i plaćanje razlike trošarine kod povećanja visine trošarine na cigarete, odnosno povećanja maloprodajne cijene cigareta. Ukidanje obveze obračunavanja razlike trošarine na zalihe cigarete puštenih u potrošnju na teritoriju RH će znatno pridonijeti smanjenju ukupnoga administrativnog opterećenja poreznih obveznika i troškova njihova poslovanja, s obzirom na to da u praktičnom smislu dovodi do ukidanja obveze za 1223 subjekta.
  8. Ranije važeći ZOT propisivao je duhanske proizvode kao predmete oporezivanja koje europski trošarinski propis ne propisuju kao predmete harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja. To su duhanski proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine. S obzirom na to da su se na tržištu pojavile i tekućine koje nisu namijenjene samo konzumiranju u elektroničkoj cigareti, nego, primjerice, u elektroničkim
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: