danas je 24.9.2021

Input:

Metode amortizacije dugotrajne materijalne imovine - računovodstveni vs. porezni aspekt

13.9.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.17.1.3 Metode amortizacije dugotrajne materijalne imovine – računovodstveni vs. porezni aspekt

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Amortizacija se može definirati kao sustavni raspored amortizacijskog iznosa imovine (koji je jednak trošku nabave imovine umanjenom za ostatak vrijednosti) tijekom njenog korisnog vijeka upotrebe, a vijek upotrebe je određen vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti tu istu imovinu. Suština amortizacije je postupno trošenje određene imovine, odnosno raspodjela troška nabave imovine na buduća razdoblja tijekom procijenjenog vijeka trajanja imovine. Na taj način se vrši sučeljavanje troškova nabave imovine raspoređenih na razdoblja s prihodima koje subjekt očekuje ostvariti upotrebom imovine. Iznos amortizacije se za svako razdoblje treba priznati kao rashod u računu dobiti i gubitka, osim ako je iznos amortizacije uključen u knjigovodstveni iznos neke druge imovine.

S računovodstvenog aspekta, obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine i priznavanje troška amortizacije u poslovnim knjigama subjekta uređen je računovodstvenim standardima, HSFI-om 6 – Dugotrajna materijalna imovina, odnosno MRS-om 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Međutim, osim računovodstvenih propisa, potrebno je pravilno primijeniti i porezne propise, s obzirom da prilikom utvrđivanja poreza na dobit, troškovi amortizacije iskazani u računovodstvu