Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

MSFI 16 -primjena na licence

29.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.08.2.1 MSFI 16 -primjena na licence

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor

Prema MSFI-u 16 priznati se mogu najmovi prema određenim kriterijima, izuzev, između ostalih, licenci kojima najmodavac ustupa pravo korištenja intelektualnog vlasništva; te prava koja drži najmoprimac prema licencnim ugovorima iz djelokruga MRS 38 Nematerijalna imovina kao što su filmovi, video zapisi, igrokazi, rukopisi, patenti i autorska prava.

Pitanje je jesu li izuzete i softverske licence, licence za programska/kompjuterska rješenja, i slično?

Prema mišljenju Odbora za tumačenje MSFI-a vrijedi sljedeće (preuzeto s: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/november-2018/#5):

Pravo kupca na pristup softveru koji se nalazi na cloudu

Odbor za tumačenje standarda zaprimio je upit na koji način subjekt treba računovodstveno iskazati pravo na pristup softveru koji se nalazi na cloudu. Ugovoreno je da subjekt plaća naknadu u zamjenu na pravo pristupa dobavljačevoj softverskoj aplikaciji u određenom periodu. Softver dobavljača radi na infrastrukturi clouda kojom upravlja i kontrolira dobavljač. Klijent pristupa softveru po potrebi preko interneta ili putem namjenske linije.

Postavlja se pitanje dobiva li subjekt softver kao imovinu na datum početku ugovora ili uslugu tijekom određenog ugovornog roka?

Prvi korak je odlučiti hoće li kupac primiti softversku imovinu na datum početka ugovora ili uslugu tijekom trajanja ugovora. Odbor je zaključio da subjekt dobiva softver kao imovinu na datum početka ugovora ako:

  • - ugovor sadrži najam softvera ili
  • - ako kupac na neki drugi način dobije kontrolu nad softverom na datum početka ugovora

Najam softvera

MSFI 16 definira da se radi o ugovoru o najmu ili ugovor sadrži elemente najma kada se njime ustupa pravo kontrole nad upotrebom određene imovine tijekom određenog vremenskog razdoblja u zamjenu za naknadu. toč. 9 i B9. MSFI-a 16. navode da ugovor ustupa pravo kontrole nad korištenjem određene imovine, ako tijekom cijelog perioda korištenja, kupac ima pravo na:

  1. pravo na stjecanje suštinski svih ekonomskih koristi od upotrebe određene imovine
  2. pravo direktnog korištenja imovine

Toč. B9.- B31. MSFI-a 16 sadrže upute vezane uz definiciju najma. Između ostalih zahtjeva, smjernice navode da subjekt općenito ima pravo na direktno korištenje imovine ako tijekom cijelog perioda korištenja imovine ima pravo određivanja i mijenjanja načina i svrhe korištenja imovine. Prema tome, u ugovoru koji sadrži najam, dobavljač je kupcu dao pravo odlučivanja o korištenju imovine i ta prava je prenio na kupcu na datum početka najma.

Odbor je zaključio da, ako ugovor samo kupcu daje pravo na pristup dobavljačevom aplikacijskom softveru tijekom trajanja ugovora, ugovor ne sadrži najam. Pravo na dobivanje budućeg pristupa dobavljačevom softveru koji se izvodi na cloudu, tj. infrastrukturi dobavljača, ne daje korisniku nikakva prava odlučivanja o tome kako i za koju svrhu se softver koristi. Pri tome, dobavljač ima ta prava, na primjer, odlučujući kako i kada ažurirati ili ponovno konfigurirati softver ili odlučiti koji će hardver (ili infrastrukturu) koristiti.

Softver kao nematerijalna imovina

MRS 38 – Nematerijalna imovina definira

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: