Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

MSFI 9 - Financijski instrumenti

22.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

21.1 MSFI 9 – Financijski instrumenti

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

MSFI 9 – Financijski instrumenti, objavio je IASB 24. srpnja 2014. (četvrta i konačna verzija), Europska komisija usvojila ga je u studenom 2016. godine, a stupa na snagu i njegova primjena započinje od 01. siječnja 2018. godine.

MSFI 9 u cijelosti zamjenjuje dosadašnji MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje i uključuje revidirane upute za:

 • - klasifikaciju i mjerenje financijske imovine
 • - klasifikaciju i mjerenje financijskih obveza
 • - model umanjenja vrijednosti
 • - računovodstvo zaštite.

Točka 1.1. MSFI 9 – Cilj standarda

Cilj standarda je utvrditi načela financijskog izvještavanja o financijskoj imovini i financijskim obvezama kako bi se korisnicima financijskih izvještaja prezentirale važne i korisne informacije:

 • - za procjenu iznosa,
 • - vremena
 • - neizvjesnosti budućih novčanih tokova subjekta.

Točka.2.1. – 2.7. MSFI 9 - Područje primjene

Svi subjekti obvezni su primjenjivati ovaj standard na sve vrste financijskih instrumenta, uz iznimku:

 • udjela u ovisnim subjektima, pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji, MRS-om 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji ili MRS 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima

 • prava i dužnosti u okviru najmova na koje se primjenjuje MRS 17 Najmovi

 • prava i dužnosti poslodavaca u okviru planova primanja zaposlenih, na koje se primjenjuje MRS 19 Primanja zaposlenih

 • financijskih instrumenata koje je izdao subjekt i koji odgovaraju definiciji vlasničkog instrumenta iz MRS-a 32 (uključujući opcije i varante) ili koji se u skladu s točkama 16.A i 16.B ili točkama 16.C i 16.D MRS-a 32 klasificiraju kao vlasnički instrumenti

 • prava i dužnosti koji proizlaze iz

  1. ugovora o osiguranju, kako je utvrđeno u MSFI 4 Ugovori o osiguranju, osim prava i dužnosti izdavatelja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju koji odgovara definiciji ugovora o financijskom jamstvu ili
  2. ugovora koji ulazi u područje primjene MSFI 4 jer ima obilježje diskrecijskog sudjelovanja
 • terminskih ugovora o kupnji ili prodaji subjekta između kupca i dioničara prodavatelja, a koji će u trenutku stjecanja rezultirati poslovnim spajanjem u okviru područja primjene MSFI 3 Poslovna spajanja

 • obveza na temelju zajma, osim obveza na temelju zajma iz točke 2.3.

 • financijskih instrumenata, ugovora i obveza koji proizlaze iz transakcije plaćanja s dionicama na koje se primjenjuje MSFI 2 Plaćanje temeljeno na dionicama, osim ugovora koji ulaze u područje primjene točaka od 2.4. do 2.7. ovog standarda na koje se primjenjuje ovaj standard

 • prava na plaćanja kojima se subjektu nadoknađuju izdaci potrebni za podmirenje obveze koju priznaje kao rezerviranje u skladu s MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina ili za koju je u prethodnom razdoblju priznao rezerviranje u skladu s MRS 37

 • prava i obveza koje ulaze u područje primjene MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima, a koji su financijski instrumenti, osim onih koji se obračunavaju u skladu s ovim standardom, kako je utvrđeno u MSFI 15.

Zahtjevi o umanjenju vrijednosti iz ovog standarda primjenjuju se na prava koja se radi priznavanja dobiti i gubitaka od umanjenja vrijednosti obračunavaju u skladu s ovim standardom, kako je utvrđeno u MSFI 15 - Prihodi ostvareni po ugovorima s kupcima

Obveze na temelju zajma koje ulaze u područje primjene ovog standarda su:

 • obveze na temelju zajma koje je subjekt odredio kao financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 • obveze na temelju zajma čiji je neto iznos moguće podmiriti u novcu ili isporukom ili izdavanjem drugoga financijskoga instrumenta. Te su obveze na temelju zajma derivatni instrumenti

 • obveze osiguranja zajma uz kamatnu stopu nižu od tržišne kamatne stope.

MSFI 9 se primjenjuje:

 • - na ugovore o kupnji ili prodaji nefinancijske imovine koji se mogu podmiriti u novcu ili drugim financijskim instrumentom ili razmjenom financijskih instrumenata kao da ugovori predstavljaju financijske instrumente, uz iznimku ugovora koji su zaključeni i koji i dalje
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: