Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Naknada za odvojeni život strancu na radu u RH

6.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.2.7 Naknada za odvojeni život strancu na radu u RH

dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Građevinska firma u Splitu, zapošljava radnike iz Makedonije po odobrenoj kvoti za uvoz radnika. Nakon prijave na MUP radnici su morali prijaviti boravište i kod nas su sklopili Ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od godinu dana. Prijavljeni su na Mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Može li firma radnicima bez poreza isplatiti naknadu za odvojeni život, ako su isti mjesto boravka prijavili u sjedištu firme, a obitelji im žive u Makedoniji?

Prema članku 47. stavak 1. točka 6. i članka 52. stavak 1. Zakona o strancima (Narodne novine broj 130/11 do 46/18), privremeni boravak odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu, između ostalog, rada, pri čemu se odobrenje za privremeni boravak izdaje na rok važenja do godine dana.

Sukladno odredbi članka 146. stavak 1. Zakona o strancima, boravište je mjesto u kojem boravi državljanin treće zemlje s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom.

Pitanje prebivališta i uobičajenog boravišta za porezne svrhe uređeno je odredbama članka 43. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16 i 106/18; dalje u tekstu: OPZ), kojima je propisano:

 • - da se smatra da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu boravak u stanu nije obvezan,
 • - da se, ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje:
  • - prema mjestu prebivališta obitelji, a
  • - za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti,
 • - da se, ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i u inozemstvu, smatra:
  • - da ima prebivalište u državi u kojoj je prebivalište obitelji, a
  • - za poreznog obveznika samca ili ako se prebivalište obitelji ne može utvrditi, smatra se da ima prebivalište u državi iz koje pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti ili u kojoj se pretežno zadržava, pri čemu se, ako u tim slučajevima druga država ne smatra poreznog obveznika svojim poreznim rezidentom, smatra da ima prebivalište u tuzemstvu,
  • - da uobičajeno boravište u smislu OPZ-a ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno,
  • - da se uobičajenim boravištem u smislu OPZ-a smatra stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, pri čemu za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Navedene odredbe OPZ-a sukladne su odredbama članka 4. stavak 1. i 2. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije (Zakon o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije objavljen je u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori br. 13 od 29. 12. 1995.; Ugovor je stupio na snagu 11. 1. 1996. prema objavi u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori br. 1 od 22. 1. 1997.), kojima se uređuje pitanje rezidentnosti.

To znači:

 • - da kad porezni obveznik (radnik iz Makedonije) ima prebivalište (stan u posjedu ili vlasništvu) i u državi ugovornici (Republika Makedonija) i u Republici Hrvatskoj onda se
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: