danas je 21.7.2024

Input:

Novine u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza

15.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.18.1.1 Novine u Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Intencija zakonodavca za izmjenom postojećeg zakonskog rješenja bila je radi potpunog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, odnosno Direktivom Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, usklađivanja odredbi Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i poboljšanja odredbi koje se odnose na obveze Porezne uprave u dijelu nadzora izvršavanja obveza dubinske analize i pravila izvješćivanja koje se primjenjuju u smislu Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Narodne novine, br. 18/17., 1/19. i 1/20.) koji sadrže odredbe koje propisuju pravila dubinske analize i izvješćivanja o financijskim računima rezidenata te pravila dubinske analize i pravila izvješćivanja u slučaju obavljanja aktivnosti putem digitalnih platformi.

Stoga je u zakonodavnu proceduru u Hrvatski sabor upućen Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je nakon usvajanja, stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Shodno tome, u nastavku teksta naglasak će se staviti na najznačajnije novine u predmetnom području.

Obveza registracije operatera platforme koji izvješćuje

Operater platforme koji izvješćuje