Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

30.8.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.16.1.1 Obračun poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović

Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16., 101/17.), uređuje se sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema navedenom Zakonu, općine ili gradovi kao jedan od vlastitih izvora prihoda mogu propisivati i ubirati općinske ili gradske poreze, i to:

 1. prirez poreza na dohodak,
 2. porez na potrošnju
 3. porez na korištenje javnih površina, te
 4. porez na kuće za odmor.

Od spomenutih općinskih odnosno gradskih poreza, porezni obveznici plaćaju mjesečno tijekom poslovne godine po propisanim poreznim stopama, jedino prirez poreza na dohodak te porez na potrošnju, dok se za ostale lokalne poreze, porezna obveza utvrđuje jednom godišnje donošenjem rješenja od strane nadležnog tijela jedinica lokalne ili područne (regionalna) samouprave ili nadležne ispostave Porezne uprave.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Prema čl. 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br., 85/15., 121/16.) ugostiteljskom djelatnošću smatra se pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluge smještaja te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering). Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga. Ako su udovoljili propisanim uvjetima, ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici – fizičke osobe, kao i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta, ugostiteljske obrazovne ustanove, učenički i studentski centri te druge ustanove i udruge za svoje potrebe u svojim poslovnim prostorijama i za svoje članove.

Ako se u ugostiteljskim objektima uz pružanje ugostiteljske djelatnosti obavlja i maloprodaja npr. suvenira, cigareta i drugih duhanskih proizvoda, novina, sladoleda i druge slične trgovačke robe (čipi čips, kikiriki), tada ugostiteljska trgovačka društva i obrtnici ugostitelji moraju biti registrirani i za obavljanje trgovine na malo, a za što su tada obvezni voditi i posebne knjige i evidencije.

Međutim, prema čl. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljskom djelatnošću ne smatra se pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela, koje pravne i fizičke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i svojih članova u vlastitim poslovnim prostorijama i prostorima, kao i pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva obrane i ministarstva unutarnjih poslova, ako te usluge pružaju njihovi djelatnici isključivo svojim djelatnicima, pripadnicima ili korisnicima.

Obveza plaćanja poreza na potrošnju

Osim plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ostvaren promet obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, oporezuje se i općinskim ili gradskim porezom na potrošnju. Obveznici plaćanja poreza na potrošnju su sve pravne osobe - ugostiteljska trgovačka društva te fizičke osobe – ugostitelji obrtnici, koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem ugostiteljskih usluga pripremanjem i posluživanjem pića i napitaka u ugostiteljskim objektima. Porezni obveznici poreza na potrošnju su i građani koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i to usluge prehrane gostima kojima iznajmljuju sobe, apartmane i kuće za odmor prema rješenju nadležnog ureda za poslove turizma.

Međutim, često se ugostiteljske usluge pružaju i izvan klasičnih ugostiteljskih objekata, npr. u radničkim restoranima, kantinama, odmaralištima i sl. Stoga svi dijelovi pravnih osoba koji su registrirani kao radnički restorani zatvorenog tipa ili kantine, nisu obveznici plaćanja poreza na potrošnju, budući se ne radi o ugostiteljskim objektima, radi čega na obavljenu ugostiteljsku uslugu i ostvareni promet postoji obveza obračuna samo PDV-a.

Premet oporezivanja porezom na potrošnju

Sukladno čl. 22. Zakona o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se na potrošnju:

 • - alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića),
 • - prirodnih i specijalnih vina,
 • - piva, te
 • - bezalkoholnih pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima.

Osnovica i stopa poreza na potrošnju

Porez na potrošnju plaća se na promet pića i to alkoholnog i bezalkoholnog, dok se na ostali promet ostvaren pripremanjem hrane i napitaka u ugostiteljskim objektima, plaća samo PDV. Općina ili grad može propisati stopu poreza na potrošnju u visini do najviše 3%, što je većina općina ili gradova u svojim odlukama i propisala.

Međutim prema izmjeni Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Nar. nov. br. 121/15.) Grada Zagreba, propisana stopa poreza na potrošnju od 1. siječnja 2016. iznosi 2%.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna vrijednost pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.

Stoga su radi pravilnog obračuna poreza na potrošnju, ugostiteljska trgovačka društva te obrtnici ugostitelji dužni voditi:

 • - posebnu evidenciju o prometu alkoholnih i bezalkoholnih pića na koje se plaća porez na potrošnju, te
 • - posebnu evidenciju o ostalom prometu ostvarenom obavljanjem ugostiteljske djelatnosti (hrana, kava, napici i dr.) na koji se ne plaća porez na potrošnju već samo PDV.

Pri tome treba voditi računa da se pojedine grupe proizvoda koje se prodaju u ugostiteljskim objektima, oporezuju i različitim stopama PDV-a i to:

grupa proizvoda  stopa PDV-a  stopa poreza na potrošnju  
1  2  3  
hrana, kava i napici (čaj, kava s mlijekom, čokolada, kakao i sl.), voda  25% na poreznu osnovicu – prodajna cijena u ugostiteljskom objektu  nema  
osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, vino, pivo, voćni sokovi  najviše do 3% na poreznu osnovicu – prodajnu cijenu u ugostiteljskom objektu  
žestoka alkoholna pića  

Kako je osnovica za obračun PDV-a i poreza na potrošnju jednaka, nastavno se daje primjer formiranja ukupne prodajne cijene pića u ugostiteljskim objektima za alkoholna pića:

a) ako se na osnovicu → cijenu pića, dodaju obje porezne stope - i to 3% poreza na potrošnju te 25% PDV-a.

cijena pića  10,00 kn  
porez na potrošnju 3% (10,00x 3%)  0,30 kn  
PDV 25% (10,00x25%)  2,50 kn  
ukupna prodajna cijena pića  12,80 kn  

b) ako se na osnovicu → cijenu pića, dodaju obje porezne stope - i to 2% poreza na potrošnju (Grad Zagreb) te 25% PDV-a.

cijena pića  10,00 kn  
porez na potrošnju 2% (10,00x 2%)  0,20 kn  
PDV 25% (10,00x25%)  2,50 kn  
ukupna prodajna cijena pića  12,70 kn  

Obveza izdavanja računa

Pri svakoj isporuci dobara ili obavljenoj usluzi, ugostitelji su dužni kupcu odnosno korisniku usluge ispostaviti račun, i to bez obzira jesu li obveznici PDV-a ili nisu. Račun se ispostavlja u pisanom obliku u najmanje dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu a drugi služi kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama ugostitelja.

Obveza izdavanja računa propisana je sa više zakonskih propisa. Osim Zakonom o PDV-u, sadržaj računa propisan je i Općim poreznim zakonom (Nar. nov. br. 115/16.), Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16.) Zakonom o računovodstvu (Nar. nov. br. 78/15, 120/16.) te Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov. br.133/12., 115/16).

Nadalje, poduzetnici koji pružaju ugostiteljske usluge, prilikom izdavanja računa moraju se pridržavati i odredbi č. 10. s.1.t.6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, prema kojem račun za pruženu ugostiteljsku uslugu mora sadržavati naznaku vrste, količine i cijene pruženih usluga,odnosno odobrenog popusta, a ako se radi o uslugama smještaja i iznos boravišne pristojbe, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge.

Za neizdavanje računa gostu za pruženu ugostiteljsku uslugu, u kaznenim su odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti za pravnu i fizičku osobu, propisane visoke novčane kazne, i to od 2.500,00 do 20.000,00 kn, za učinjeni prekršaj.

Elementi računa za gotovinski promet

Svaki račun koji se za obavljenu ugostiteljsku uslugu izdaje fizičkim osobama kao krajnjim korisnicima (neovisno je li račun naplaćen u gotovini ili na bezgotovinski način), naziva se računom za gotovinski promet. Sadržaj računa za gotovinski promet nije posebno uređen Zakonom o PDV-u, već odredbama OPZ-a.

Stoga su elementi računa za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja, propisani odredbama čl. 63. OPZ-a, i to su:

 • - broj i nadnevak izdavanja,
 • - ime (naziv), adresa i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio uslugu, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl),
 • - količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobra te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • - ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

Kao obveznici fiskalizacije, ugostiteljska trgovačka društva te obrtnici ugostitelji obvezni su na računu za gotovinski promet, iskazati svih pet dodatnih elemenata koji su propisani čl. 9.st.1. Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, i to:

 • - vrijeme izdavanja računa (sati i minuta),
 • - oznaka operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 • - oznaku načina plaćanja – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
 • - jedinstveni identifikator računa → JIR - kao potvrdu da je račun ovjeren u Poreznoj upravi, te
 • - zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije → ZKI – koji predstavlja alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Za potrebe fiskalizacije, promet gotovinom smatra se svako plaćanje isporučenih dobara ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama, karticama (American Express, Maestro, Visa, Mastercard te ostale kreditne i debitne kartice), čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banka.

Iznimno, ako obveznici fiskalizacije ostvareni promet naplaćuju sredstvima koja se ne smatraju gotovinom (virmanska uplata sa računa na račun te plaćanje obavljeno općom uplatnicom na račun), tada na računu nisu dužni iskazati podatke o jedinstvenom identifikatoru računa i zaštitnom kodu.

Potrebno je napomenuti da se broj računa prema čl. 11. Zakona o fiskalizaciji, sastoji se od tri dijela i to:

 1. numerički broj računa - koji mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed bez praznina po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, a svake kalendarske godine obvezno kreće od broja 1 do broja n,
 2. oznaka poslovnog prostora – koja mora biti označena na identičan način kako je označena i u internom aktu o poslovnom prostoru, te
 3. broj naplatnog uređaja.

Nastavno se prikazuje mogući izgled računa za gotovinski promet koji sadrži sve propisane elemente, za ugostiteljsku pravnu osobu „Sunce” d.o.o., koja je u sustavu PDV-a. Uz opću stopu PDV-a od 25%, porez na potrošnju obračunava se po stopi od 3%.

Restoran „Sunce” d.o.o.“  Datum i vrijeme: 12.06.2018. 01:10:15  
Kružna ulica 5,   
Samobor   
OIB: 11059733965   
Rn br.125/01/1   
naziv  količina  jedinična cijena u kn  iznos u kn  
konjak Brendy  2  25,00  50,00  
Fanta  2  15,00  30,00  
pivo Tomislav 0,33 l  1  12,00  12,00  
Ukupno 92,00  
oznaka operatera: Eva Horvat – blagajnik 1   
Porez  Stopa %  Osnovica  Iznos poreza  
PDV  25  71,89  17,96   
Porez na potrošnju  3  71,89  2,15   
20,11  
način plaćanja: novčaniceZaštitni kod izdavatelja računa:a123456kki250aae09ll9azbJIR: 230s9500-e65b-45b4-a258-222222222222  

Na gotovinskom računu dovoljno je iskazati ukupnu naknadu za pruženu ugostiteljsku uslugu, i nije potrebno posebno iskazivati osnovicu i iznos PDV-a, kao ni iznos poreza na potrošnju. Međutim, radi podnošenja mjesečnih izvješća nadležnoj ispostavi Porezne uprave, ugostitelji su obvezni za svako obračunsko razdoblje osigurati podatak o iznosu PDV-a i poreza na potrošnju, radi čega mogu na računu iskazati iznos PDV-a i poreza na potrošnju, a koji se izračunava koristeći preračunane stope.

Izračun preračunanih stopa poreza na potrošnju i PDV-a

Sukladno čl. 47.st.4. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov.br. 73/13 do 128/17), za izračun poreza na potrošnju i poreza na dodanu vrijednost iz gotovinskog prometa, u čijem su iznosu sadržana oba poreza, potrebno je isključiti svaki porez zasebno, primjenom preračunanih poreznih stopa, na slijedeći način:

preračunana stopa = stopa (porez na potrošnju ili PDV) x 100

zbroj obiju stopa + 100

a) stopa poreza na potrošnju 3%, stopa PDV-a 25% → preračunana stopa po kojoj će se iz ukupne prodajne cijene izračunati porez na potrošnju iznosi 2,343%, a preračunana stopa poreza na dodanu vrijednost iznosi 19,531%; odnosno:

 • - preračunana stopa za porez na potrošnju =
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: