danas je 29.5.2023

Input:

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3.2 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Kontinuirani obračun utroška zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene:

Knjiženje kroz glavnu knjigu:

3100 - Zalihe sirovina i materijala       220 - Obveze prema dobavljačima    
S0 (01.01.)  5.500,00  30.277,42  (12.01.)     24.480,00  (06.01.)  
(06.01.)  30.600,00  14.387,10  (21.01.)     10.880,00  (17.01.)  
(17.01.)  13.600,00       5.600,00  (26.01.)  
(26.01.)  7.000,00             
                 
Ukupno  51.200,00  44.664,52      40.960,00  Ukupno  
PS  5500,00             
Saldo  56.700,00  12.035,48          
             
             
1400 - Pretporez po primljenim računima   4000 - Troškovi sirovina i materijala