Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun zateznih kamata

19.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.21.1.2 Obračun zateznih kamata

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05-29/18; nadalje ZOO), koji se primjenjuje na trgovačke ugovore i ugovore između trgovca i osobe javnog prava i ostale odnose te Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12-78/15; nadalje ZFPiPN), koji se primjenjuje na poslovne transakcije između poduzetnika i poslovne transakcije između poduzetnika i osoba javnog prava kao dužnika novčane obveze.

Zatezna kamata odnosi se na kamatu obračunatu s osnove zakašnjenja u plaćanju, a može biti zakonska ili ugovorna, tj. po stopi ugovorenoj između poduzetnika. Prema tome, dužnik koji zakasni s plaćanjem novčane obveze, duguje, osim glavnice i zatezne kamate.

Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira je li pretrpio bilo kakvu štetu zbog kašnjenja dužnika u podmirenju obveze. Međutim, ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa zateznih kamata koje bi dobio, ima pravo potraživati od dužnika i razliku do potpune naknade štete.

Nadalje, na dospjele, a neisplaćene zatezne kamate, ne mogu se obračunati zatezne kamate (osim ako zakon ne propisuje drugačije; primjerice na neisplaćene kamate mogu se zahtijevati zatezne kamate samo od dana kada je sudu predan zahtjev na njihovu isplatu).

Skrećemo pozornost na sljedeće: ukoliko su zatezne kamate obračunate između povezanih osoba, potrebno je uvećati osnovicu poreza na dobit (čl. 7. st. 1. toč. 8. Zakona o porezu na dobit; Nar. nov. br., 177/04-32/20).

Zakonske zatezne kamate

Prema čl. 29. st. 2. ZOO-a, stopa zateznih kamata koja se primjenjuje na:

a) odnose trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava – određuje se za svako polugodište na način da se prosječna kamatna stopa (na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu) uveća za 5 postotnih poena

b) sve ostale odnoseuveća za 3 postotna poena.

Prema čl. 3. toč. 19. i 20. ZFPiPN-a – stopa zakonske kamate za kašnjenje, tj. stopa osnovne kamate za kašnjenje u transakcijama između poduzetnika

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: