danas je 26.2.2021

Input:

Obračunavanje kamata kada trgovačko društvo daje pozajmicu drugom trgovačkom društvu

15.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.01.1.3 Obračunavanje kamata kada trgovačko društvo daje pozajmicu drugom trgovačkom društvu

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Definicija povezanih osoba u smislu računovodstvenih standarda različita je od definicije povezanih osoba u poreznim propisima pa će dva poduzeća ponekad biti tretirana kao povezana za potrebe oporezivanja i ako ne moraju sastavljati konsolidirane financijske izvještaje. Primjer su dva poduzeća koja djeluju u različitim djelatnostima, a imaju istog osnivača.

Na kamate između povezanih osoba odnosi se članak 14. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) koji propisuje da se pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. S druge strane, pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Prethodno navedenu kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija, prije početka razdoblja u kojem će se ta stopa koristiti.

Poreznim propisima su utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice drugim pravnim ili fizičkim osobama ili primaju pozajmice. Porezni tretman (na)plaćenih kamata prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti, te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama. U slučaju kada društvo daje pozajmicu fizičkim osobama, primjenjuju se propisi o oporezivanju dohotka.

Tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe oporezivanja dobit od 1. siječnja 2021. godine iznosi 3,00% godišnje.

Sukladno tome, za svrhe oporezivanja dobiti od 1. siječnja 2021. godine:

• najviša porezno priznata kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici primili od povezanih osoba nerezidenata snižena je s 3,42% godišnje na 3,00% godišnje; i

• najniža oporeziva kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici dali povezanim osobama nerezidentima također je snižena s 3,42% godišnje na 3,00% godišnje.

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između povezanih osoba rezidenata, ako je jedna od povezanih osoba u povlaštenom poreznom položaju. Stoga, porezni obveznici koji imaju zajmove od povezanih osoba ili su odobrili zajmove povezanim osobama trebali bi čim prije razmotriti postojeće uvjete zajmova i poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko je to potrebno.

Kod utvrđivanja kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kao polazna osnovica uzima prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na