Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrazac PD-IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

23.1.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Nar. nov., br. 137/15 od 23.12.2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (nadalje Pravilnik) koji je stupio na snagu 24.12.2015. godine, osim čl. 7. i čl. 9. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine, a odnose se na Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama; Obrazac PD-IPO.

Dakle, Pravilnik propisuje obvezu sastavljanja novog obrasca; Obrazac PD-IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, koji se primjenjuje u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit za 2016. godinu, tj. za porezna razdoblja koja počinju teći od
1. siječnja 2016. godine.

Ovaj obrazac potrebno je dostaviti ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirao transakcije s povezanim osobama. Za potrebe obrasca povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva (čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-143/14) i čl. 41. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08 - 25/15). U skladu sa Općim poreznim zakonom fizičke ili pravne osobe su povezane ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta: a) izravno ili neizravno ostvaruju kontrolu ili značajan utjecaj nad drugom osobom; b) ne ostvaruju kontrolu ili značajan utjecaj, ali su međusobno povezane na takav način da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe dolazi do istog učinka kod druge osobe, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje. Smatra se da postoji odnos povezane osobe i poreznog dužnika, primjerice i sa njegovim bračnim drugom, krvnim srodnikom u prvoj liniji, posvojiteljem, skrbnikom, starateljem te osobama koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Obrazac PD-IPO sadrži opće podatke o poreznom obvezniku (naziv ili ime i prezime poreznog obveznika, adresa sjedišta ili prebivališta i osobni identifikacijski broj), razdoblje za koje se podnosi obrazac, ime osobe odgovorne za sastavljanje obrasca (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik), nadnevak, pečat poreznog obveznika i potpis odgovorne osobe, a sastoji se od četiri dijela:

I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita

I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

U točkama 1. - 6. nalaze se istovjetni podaci, s time da se u dio I.1. i II.1 upisuju podaci o vjerovniku, a u dio I.2. i II.2. podaci o dužniku i to: 1. naziv/ime i prezime

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: