Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odgoda i otpis poreznih davanja COVID-19

14.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.07.1 Članak

Andrea Skorin

2020.07.1.1 Odgoda i otpis poreznih davanja COVID-19

Maja Hleb, dipl.oec

U „Narodnim novinama” broj 32/20, 36/20, 42/20 i 43/20 objavljene su izmjene i dopune određenih poreznih i drugih propisa kojima se nastoje ublažiti ekonomske teškoće u poslovanju poduzetnika obzirom na nastalu situaciju u vezi koronavirusa (COVID-19). U nastavku su objašnjene izmjene propisa i donijete mjere potpora

U nastavku se daju sažeci najbitnijih izmjena i dopuna zakona i drugih propisa.

OPĆI POREZNI ZAKON I PRAVILNIK O PROVEDBI OPZ-a

Opći porezni zakon (u tekstu koji slijedi: OPZ) je radi nastupa posebnih okolnosti nastalih epidemijom koronavirusa (COVID-19) dopunjen dana 20.03.2020. godine („Narodne novine” broj 32/2020) i 07.04.2020. godine („Narodne novine” broj 42/2020). Dopunama OPZ-a je propisano plaćanje poreza i drugih javnih davanja u posebnim okolnostima.

Porezi u smislu ovog zakona su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka. Trošarine se smatraju porezima. Drugim javnim davanjima u smislu ovog zakona smatraju se carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

Iz navedenog proizlazi da se dopune OPZ-a iz ožujka i travnja 2020. godine odnose na poreze (sve vrste poreza), sve doprinose, pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za prekršaje i sva davanja koji su u nadležnosti poreznog tijela svih razina (RH i JP(R)LS) sukladno članku 3. OPZ-a.

Člankom 107.a OPZ-a stavkom 3. propisano je da se porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća bit će za sufinancirane neto plaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja.

Stavkom 4. članka 107.a OPZ-a propisano je da ako je zbog posebnih okolnosti poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza.

Dopunama OPZ-a propisano je da se za vrijeme trajanja odgode plaćanja ili obročne otplate ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

Detaljnija provedba ovog zakona propisana je izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine” broj 45/19, 35/20 i 43/20). Izmjenama i dopunama Pravilnika o OPZ-u isključena je mogućnost odgode i otpisa za trošarine i carine.

Oslobođenje od plaćanja (otpis) dospjelih poreznih obveza

Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće

Člankom 71.j. Pravilnika o provedbi OPZ-a koji je u primjeni od 09.04.2020. godine propisano je da će porezni obveznik, kojem je odobrena potpora za očuvanje radnih mjesta COVID-19 koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: HZZ), biti oslobođen plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće prema podacima o isplaćenoj plaći iskazanim u JOPPD obrascu.

Ovo oslobođenje provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici (PKK kartica koja se vodi u Poreznoj upravi), što znači da porezni obveznik za oslobađanje plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće NIJE DUŽAN podnositi posebni zahtjev, već je dužan: (a) sačiniti obračun plaće, (b) dostaviti JOPPD obrazac Poreznoj upravi. Porezna uprava će oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće provoditi na temelju razmjene podataka s HZZ-om.

Primjer:

Poslodavac ABC d.o.o. Zagreb, Trg bana Jelačića bb, OIB 11111111111 obračunava plaću za 04/2020.

 • Plaća se isplaćuje 01.05.2020. godine

 • Ugovorom o radu sklopljenim s radnikom Juricom Jurićem iz Zagreba, OIB 222222222222 utvrđena je bruto plaća u iznosu 10.000,00 kn

 • Radnik ima prebivalište u Zagrebu

 • Prema podacima iz PK kartice radnik nema uzdržavanih članova

 • Radnik je u travnju 2020. godine radio puno radno vrijeme, od čega je 72 sata radio od kuće

 • Prema Aneksu Ugovora o radu od 19.03.2020. godine bruto plaća radnika za vrijeme rada kod kuće ostaje ista kao da radi u radnim prostorijama poslodavca

Poslodavac je za 04/2020 godine za radnika Juricu Jurića podnio zahtjev HZZ-u za mjeru potpore za sufinanciranje neto plaće u iznosu 4.000,00 kn. Mjera mu je odobrena.

Porezna uprava će razmjenom podataka s HZZ-om utvrditi da je poslodavcu odobrena mjera sufinanciranja neto plaće te će u PKK kartici stornirati obvezu za doprinose u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn, koje poslodavac neće trebati uplatiti iako ih je iskazao na JOPPD obrascu.

R.B. OPIS OBRAČUNATI IZNOS  POTPORA HZZ + PU (OTPIS DOPRINOSA NA 4.000,00 NETO) RAZLIKA - STVARNI TROŠAK POSLODAVCA 
1.  Bruto plaća  7.000,00  5.000,00  2.000,00  
2.  Doprinos za MIO I. stup - 15%  1.050,00  750,00  300,00  
3.  Doprinos za MIO II. stup - 5%  350,00  250,00  100,00  
4.  UKUPNO DOPRINOSI IZ PLAĆE 1.400,00  1.000,00  400,00  
5.  DOHODAK 5.600,00  4.000,00  1.600,00  
6.  Osobni odbitak  4.000,00  ---- 4.000,00  
7.  POREZNA OSNOVICA  1.600,00  ----  1.600,00  
8.  Porez na dohodak 24% na 30.000,00 kn  384,00  ----  384,00  
9.  Porez na dohodak 36% na ostatak  0,00  ----  0,00  
10.  Prirez porezu na dohodak 18% (Grad Zagreb)  69,12  ----  69,12  
11.  UKUPNO POREZ I PRIREZ 453,12  ----  453,12  
12.  NETO IZNOS ZA ISPLATU 5.146,88  4.000,00  1.146,88 
       
1.  Doprinos za ZO - 16,5%  1.155,00  825,00  330,00  
2.  UKUPNO DOPRINOS NA PLAĆU  1.155,00  825,00  330,00  
       
 UKUPNO TROŠAK POSLODAVCA 8.155,00   5.825,00 2.330,00  

Primjer JOPPD obrasca koji se predaje Poreznoj upravi (broj JOPPD obrasca 20122)

1. Redni broj  2. Šifra općine/ grada
prebivališta
/boravišta  
4. OIB stjecatelja/ osiguranika  6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika  7.1. Obveza dodatnog
doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem  
8. Oznaka prvog/zadnjeg
mjeseca u osiguranju po istoj osnovi  
10. Ukupni sati rada prema kojima se radi
obračun  
10.0.Ukupni neodrađeni sati rada
(10. – odrađeni sati rada)  
11. Iznos primitka (oporezivi)  12.1. Doprinos za mirovinsko
osiguranje  
12.3. Doprinos za zdravstveno
osiguranje  
3. Šifra općine/
grada rada  
5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika  6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa  7.2. Obveza posebnog doprinosa za poticanje
zapošljavanja osoba s invaliditetom  
9. Oznaka punog/ nepunog radnog
vremena ili rada s polovicom radnog
vremena  
10.1. Razdoblje obračuna
od  
10.2. Razdoblje obračuna
do  
12. Osnovica za obračun doprinosa  12.2. Doprinos za mirovinsko
osiguranje
– II STUP  
12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na
radu  
1.  2133  22222222222  0010  0  3  176  0  7.000,00  1.050,00  1.155,00  
2133  Jurica Jurić  0001  0  1  01.04.2020  30.04.2020  7.000,00  350,00     
13.2. Izdatak
– uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje  
13.4. Osobni odbitak  14.1. Iznos obračunanog
poreza na dohodak  
15.1. Oznaka neoporezivog
primitka  
16.1. Oznaka načina isplate  17. Obračunani primitak od nesam. rada
(plaća)  
13.3. Dohodak  13.5. Porezna osnovica  14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak  15.2. Iznos neoporezivog
primitka  
16.2. Iznos za isplatu     
1.400,00  4.000,00  384,00     1  5.146,88  
8.000,00  4.000,00  69,12     5.146,88     

Poslodavac u primjeru će učiniti slijedeće:

 • - obračunati plaću za radnika Juricu Jurića,
 • - platiti razliku doprinosa
 • - podnijeti obrazac JOPPD Poreznoj upravi na ukupno obračunatu plaću (bruto 7.000,00 kn)

Porezna uprava će po službenoj dužnosti umanjiti obvezu za obvezne doprinose (MIO I, MIO II i zdravstveno osiguranje) u ukupnom iznosu 1.850,00 kn, a HZZ će poslodavcu refundirati neto plaću u iznosu 4.000,00 kn.

Stvarni trošak poslodavca za plaću Juricu Jurića iznosi 2.330,00 kn (umanjenje troška za 5.825,00 kn).

Knjiženja poslovnih promjena na kontima glavne knjige su prikazana u nastavku:

R.B. KLASA KONTA OPIS DUGUJE POTRAŽUJE 
1.  2  Obveza za neto plaću     5.146,88  
2  Obveza za MIO I     1.050,00  
2  Obveza za MIO II     350,00  
2  Obveza za porez i prirez     453,12  
2  Obveza za doprinos za ZO     1.155,00  
4  Trošak neto plaće  5.146,88     
4  Trošak doprinosa MIO I  1.050,00     
4  Trošak doprinosa MIO II  350,00     
4  Trošak poreza i prireza  453,12     
4  Trošak doprinosa za ZO  1.155,00     
2.  2  Storno (otpis) obveze za MIO I     -750,00  
2  Storno (otpis) obveze za MIO II     -250,00  
2  Storno (otpis) obveze za doprinos za ZO     -825,00  
4  Storno (otpis) troška MIO I  -750,00     
4  Storno (otpis) troška MIO II  -250,00     
4  Storno (otpis) troška doprinos za ZO  -825,00     
3.  1  Potraživanja za potporu HZZ-neto plaća  4.000,00     
7  Prihodi od državnih potpora HZZ - neto plaća     4.000,00  
4.  1  Potraživanja za potporu HZZ-neto plaća     4.000,00  
1  Žiro-račun  4.000,00     
    Ukupno 14.330,00  14.330,00  

Objašnjenja knjiženja:

 1. knjiženje obračuna plaće (7.000,00 kn bruto)
 2. knjiženje oslobođenja od plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema podacima iz PKK kartice (ePorezna)
 3. knjiženje potraživanja od HZZ za mjeru potpore COVID-19 za sufinanciranje neto plaće
 4. isplata mjere potpore od strane HZZ-a na žiro-račun
  1. 1.4. Odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza

U slučaju da porezni obveznik zatraži, a porezno tijelo mu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: