danas je 15.4.2021

Input:

Online razgovor: Godišnji popis imovine, obveza i potraživanja (inventura) za 2020. godinu - pripreme i provođenje

2.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Zanima me kako se treba obaviti inventura zemljišta i objekata pod zemljom, tj.cjevovoda?

Odgovor 1: Inventure se obavljaju:

  1. Zemljišta se popisuju utvrđivanjem stanja u Zemljišnim knjigama, odnosno Inventurnoj komisiji se predočavaju financijske kartice konta zemljišta, ugovori ili računi temeljem kojih je zemljište nabavljeno te se iz po čkbr-ovima i zk.k.ulošcima obavlja usporedba sa stanjem u Zemljišnim knjigama – putem eIzvadaka iz Zemljišnih knjiga na koji način se utvrđuje je li u Zemljišnim knjigama poduzetnik upisan kao vlasnik
  2. Cjevovodi se popisuju temeljem katastarskog stanja cjevovoda koje je dužan voditi javni isporučitelj usluge (plinska, vodovodna, kanalizacijska mreža) te usporedbom dokumentacije o gradnji cjevovoda (obračunskim situacijama, zapisnici o primopredaji mreže, uporabne dozvole).

Pitanje 2: Moramo li voditi popis sitnog inventara i što u slučaju da je tokom godine otpisan, tj. priznat u 100% trošku? Također ako se dogodi da neki sitni alat na gradilištu bude zagubljen, ukraden itd., kako to isknjižiti iz popisa za sitni inventar?

Odgovor 2: 1. Da, dužni ste voditi popis sve kratkotrajne materijalne imovine (sitnog inventara, auto-guma, materijala, rezervnih dijelova) koji je u upotrebi, na zalihi i izvan upotrebe (a koji nije uništen, odnosno ako postoji kod poduzetnika u fizičkom obliku). Na popis sitnog inventara koji je predan u upotrebu nema utjecaj način otpisa tog sitnog inventara (tj. 100% otpis u trenutku stavljanja u upotrebu) jer i taj sitan inventar treba popisati ako fizički postoji kod poduzetnika.

  1. Za izgubljeni sitni alat na gradilištu potrebno je sačiniti zapisnik kojim će se utvrditi da taj sitni alat nedostaje i razloge koji su doveli do toga. U pravilu, u slučaju da se radi o sitnom alatu koji je izgubljen ili ukraden, potrebno bi ga bilo tretirati kao manjak na koji treba obračunati PDV i donijeti odluku da li se za manjak tereti odgovorna osoba ili će se teretiti rashodi poduzetnika, o čemu ovisi obračun poreza na dobit. Izgubljeni i ukradeni sitni inventar se isknjižava kao manjak.

Pitanje 3: Novi sam u ovom poslu te vas molim ako je moguće za savjet u vidu nekakvog hodograma kako se pripremiti te potom provesti popis imovine obveza i potraživanja?

Odgovor 3: Radnje koje je potrebno obaviti prilikom popisa:

  1. Donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, novca, obveza, potraživanja kojom će se utvrditi osobe koje trebaju obaviti popis, rokovi u kojem je potrebno popis obaviti, rokovi u kojima će Povjerenstvo za popis izraditi Izvješće o popisu i predati ga Upravi (vlasniku) te zadatke koje ima Povjerenstvo za popis.
  2. Popis se obavlja uvidom na licu mjesta i fizičkim brojenjem imovine (dugotrajne i kratkotrajne), brojanjem novca (kunskog i deviznog) u blagajni, usporedbom stanja novca na izvatku sa žiro-računa sa stanjem u financijskim karticama žiro-računa, deviznog računa te popisom obveza i potraživanja koje poduzetnik ima na određeni dan (usporedbom s potvrđenim IOS-ima kupaca i dobavljača, izlistom stanja obveza u Poreznoj upravi i sl.).
  3. O popisu dugotrajne i kratkotrajne imovine se sastavljaju Popisne liste koje potpisuju članovi Povjerenstva za popis te Zapisnici o stanju novca, obveza i potraživanja
  4. Nakon primitka Popisnih listi i zapisnika, računovođe sastavljaju listu popisnih razlika (viškovi i manjkovi imovine i novca).
  5. Temeljem sačinjenih Popisnih razlika izrađuje se odluka koju donosi Uprava (vlasnik), a kojom se utvrđuje tko/što se tereti za manjkove (terete li se za manjak odgovorne osobe ili će se manjkovi knjižiti u rashode).
  6. Na manjkove dugotrajne i kratkotrajne imovine se obračunava PDV i upisuje u Knjige izdanih računa.
  7. Popisne razlike se sukladno Odluci Uprave knjiže u poslovne knjige s obračunatim PDV-om (kod manjkova na dugotrajnoj i kratkotrajnoj imovini).

Pitanje 4: Molim Vas informaciju ima li kakvih promjena oko tretmana manjkova, rashoda i zbrinjavanja. Također, je li dovoljna potvrda o zbrinjavanju za porezno priznati tretman otpisa ili je potrebno zvati referenta PU.

Odgovor 4:
Ne, ne postoje promjene u tretmanu manjkova, zbrinjavanju rashodovane imovine i knjiženja rashoda u 2020. godini. Za porezni tretman manjkova dovoljna je potvrda o zbrinjavanju ovlaštenog zbrinjavatelja, a u slučaju ako tu potvrdu nije moguće ishoditi, potrebno je radi poreznog tretmana zvati službenika PU.

 

Pitanje 5:  Nije tema današnjeg razgovora, no ukoliko ste u mogućnosti molim Vas informaciju. Vijek uporabe zgrade je 20 godina, ostatak vijeka uporabe je 3 godine. Radi se nova nadstrešnica na parkiralištu. Koji vijek uporabe bi bilo ispravno odrediti za spomenutu nadstrešnicu,  20 godina ili odrediti kraći vijek uporabe prema ostatku vijeka uporabe zgrade ili po nekim drugim kriterijima?

Odgovor 5: Određivanje vijeka upotrebe građevina bilo bi uputno povjeriti građevinskim stručnjacima koji imaju potrebnih znanja za određivanje vijeka upotrebe određene građevine, neovisno o poreznom tretmanu vezanom uz porezno priznatu stopu amortizacije. Predlažem da građevinski stručnjak (interni ili eksterni-izvođač radova) sačini službenu bilješku u kojoj će navesti koliki je vijek trajanja građevine koju je izgradio (u konkretnom primjeru – parkirališta). Tako ćete biti sigurni i imat ćete dokaz o stopi amortizacije koju ste primijenili (u