danas je 22.5.2024

Input:

Oporezivanje dohotka od otuđenja nekretnina

13.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.09.1.2 Oporezivanje dohotka od otuđenja nekretnina

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Primici ostvareni od otuđenja nekretnina smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava sukladno članku 56. Zakona o porezu na dohodak. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i ostali oblici prijenosa nekretnina. Oporezivi dohodak čini razlika između primitka - tržišne vrijednosti nekretnine koja se otuđuje-i nabavne vrijednosti (uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda). Kod utvrđivanja dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnine, kao porezno priznati izdaci dozvoljavaju se i troškovi nastali prilikom otuđenja.

Ako vlasnik nekretnine prilikom njihova otuđenja ostvari gubitke, tako ostvareni gubici mogu se odbiti od dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnine i imovinskih prava koji je ostvaren u toj istoj kalendarskoj godini. Ti se gubici priznaju najviše do visine porezne osnovice. U ovom slučaju, porezni obveznici koji ostvare gubitke od otuđenja nekretnina mogu, radi priznavanja istih, Poreznoj upravi podnijeti godišnje izvješće u kojem se iskazuje ukupno ostvaren iznos dohotka te ukupno ostvaren iznos gubitaka na zadnji dan godine za koju se izvješće podnosi, i to u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

Obveza plaćanja poreza kod otuđenja pojedinačne nekretnine ne nastaje u slučaju kada je ta nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, te u slučaju kada je nekretnina otuđena nakon dvije godine od dana njegove nabave. Ako je nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku od dvije godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.

Međutim, dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se i ako je otuđeno (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m še stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica. Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja