danas je 19.6.2021

Input:

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

7.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Građani u domaćinstvu mogu pružati usluge iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima izravno ili posredstvom registrirane turističke agencije. Kada građanin - porezni obveznik pruža uslugu smještaja izravno putnicima i turistima, po završetku pružene usluge treba izdati račun koji kronološkim redoslijedom evidentira u Obrascu EP.

Građani - porezni obveznici po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima obveznici su i plaćanja članarine turističkoj zajednici u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Nakon što je građanin-rezident (dalje u tekstu: iznajmljivač) ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (od Ureda državne uprave ili Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba) potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO). Građani - porezni obveznici po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima uz propisane uvjete mogu plaćati porez na dohodak kao godišnji paušalni porez na dohodak.

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima (čl. 56. Zakona o porezu na dohodak). Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% ili zakupnine.

Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je iznajmljivač po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da iznajmljivač nije po osnovi iznajmljivanja obveznik poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) prema Zakonu o PDV-u ,

2. da iznajmljivač ima odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost,

3. da iznajmljivač po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od samostane djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga,

4. da iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih