Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni tretman korištenja službenog vozila u privatne svrhe - 3. Dio

24.10.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.20.1.3 Porezni tretman korištenja službenog vozila u privatne svrhe - 3. Dio

Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek

ČLAN UPRAVE DRUŠTVA – DIONIČAR I VLASNIK DRUŠTVA

Prema članku 64. stavku 1. Zakona dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.

Nadalje, člankom 66. stavkom 1. Zakona propisano je da se izuzimanjima imovine i korištenjem usluga smatraju izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. ​Zakona od koje se plaća porez na dobit.

Prema članku 70. Pravilnika primici po osnovi izuzimanja utvrđuju se prema usporedivoj tržišnoj vrijednosti, pri čemu se izuzimanjima smatraju i izuzimanja u novcu. Izuzimanjima iz članka 66. Zakona smatraju se i troškovi uporabe dobara u vlasništvu ili najmu društva i drugih povlastica koje se odnose na privatni život dioničara ili člana društva. Skrivenim isplatama dobiti iz članka 66. Zakona smatraju se osobito:

  1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne, uključujući i povoljniju kamatu
  2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra ili usluge od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka odnosno koristi koje je dioničar ili član društva dao društvu
  3. davanje dobara ili usluga dioničaru ili članu društva u vrijednosti većoj od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka odnosno koristi koje je dioničar ili član društva dao društvu i/ili
  4. omogućavanje dioničaru ili članu društva drugih koristi za koje nema pravne osnove.

Primici od kapitala iz članka 64​. Zakona koji su ostvareni u pravima, stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost, smatraju se primicima u naravi i pri obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak vrijednost primitka u naravi (koji uključuje i možebitni porez na dodanu vrijednost) uvećava se za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Slijedom navedenog, ako je član uprave društva ujedno i dioničar tog društva, ali nije i radnik u radnom odnosu, odnosno ako se radi o direktoru koji je ujedno i vlasnik društva (jedini član društva) u tom slučaju pri davanju u naravi-korištenju službenog automobila društva u privatne svrhe članu uprave-dioničaru, odnosno članu društva utvrđuje se dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja. Primitak se utvrđuje prema usporedivoj tržišnoj vrijednosti. Međutim, budući da se u prethodna dva slučaja (dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak) primitak u naravi po osnovi korištenja službenog automobila u privatne svrhe utvrđivao na način propisan člankom 22. Pravilnika, a da se to smatra zapravo tržišnom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: