Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni tretman vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca u 2019. godini s osvrtom na izmjene najavljene za 2020. godinu

6.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.22.1.2 Porezni tretman vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca u 2019. godini s osvrtom na izmjene najavljene za 2020. godinu

Vesna Varšava, dipl.oec

Prema HSFI, točka 11.30 poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni razlozi za umanjenje vrijednosti iskazanih potraživanja. Objektivni razlozi mogu biti značajne financijske poteškoće dužnika, neurednost u ispunjavanju ugovorenih rokova plaćanja, mogućnost stečajnog posupka dužnika i slično.

Potraživanja od kupaca ispravljaju se na teret rashoda razdoblja direktno ili preko korektivnog konta ispravka vrijednosti, a ne vrši se korekcija prethodno iskazanog prihoda. U trenutku kada se utvrdi trajna nemogućnost naplate potraživanje bi se trebalo otpisati, odnosno trajno ukloniti iz bilance.

Ovisno o procjeni potraživanje se može umanjiti djelomično ili u cijelosti, pri tom se može voditi analizom starosne strukture salda potraživanja ili primjenom procijenjenog postotka nenaplativosti u odnosu na ukupni promet po pojedinom kupcu.

Bez obzira što je poduzetnik obavezan provesti umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca u svojim financijskim izvještajima, to ne znači da je predmetni rashod ujedno i porezno priznati rashod koji će umanjiti poreznu obvezu.

Kako bi se rashodi od vrijednosnog usklađenja potraživanja smatrali ujedno i porezno priznatim rashodima poduzetnici moraju voditi računa o odredbama članka 9. Zakona o porezu na dobit, te članka 33. Pravilnika o porezu na dobit.

Otpis nezastarjelih potraživanja

Propisana u 4 uvjeta koje rashod od otpisa potraživanja mora zadovoljiti kako bi bio porezno priznat:

- prethodno je u poslovnim knjigama evidentiran kao prihod

- nije u zastari (3 godine od dospjeća)

- od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja prošlo je više od 60 dana (dospijeće je bilo najkasnije 31/10 tekuće godine)

- potraživanje nije naplaćeno do 15-tog dana prije podnošenja prijave poreza na dobit.

Otpis potraživanja koje zadovoljava sve prethodno navedene uvjete je privremeno porezno priznat, međutim poduzetnik do zastare tog potraživanja mora postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno poduzeti sve radnje za osiguranje naplate (utuženo, ovršeno, prijavljeno u stečajnom postupku). Ukoliko do nastupa zastare ne uspije u naplati i nije poduzeo potrebne radnje, u razdublju u kojem je nastupila zastara dužan je povećati osnovicu za oporezivanje porezom na dobit.

Iznimno od navedenog, člankom 9. stavak 8. Zakona propisano je da je trajno porezno priznati rashod od nepovezane osobe i bez pokretanja potrebnih radnji za naplatu ako se dokaže da su troškovi pokretanja postupka naplate veći od potraživanja ili dokaže da je utvrdio trajnu nemogućnost naplate potraživanja.

Također se porezno priznaju otpisi potraživanja od fizičke osobe za koju je od strane Fine utvrđena nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje prema čl 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Porezno priznatim rashodom smatra se i djelomični ili cjelokupni otpis potraživanja prema posebnom propisu o stečaju potrošača (Zakon o stečaju potrošača), te i otpisi potraživanja potvrđeni u skladu s posebnim

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: