danas je 19.1.2021

Input:

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20 i 144/20) iza članka 71.t dodaju se novi članci 71.ta i 71.tb i naslovi iznad njih koji glase:

»Plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Članak 71.ta

(1) Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21).

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine.

(3) Porezni obveznik u svom knjigovodstvu osigurava sve potrebne podatke o obavljenim isporukama iz stavka 1. ovoga članka te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.

Plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Članak 71.tb

(1) Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti porezno priznatim rashodima smatraju se i sve donacije dane pravnim ili