danas je 24.2.2021

Input:

Prekomjerni manjak kod obrtnika

22.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.1.1 Prekomjerni manjak kod obrtnika

Vesna Varšava, bacc.oec.

Iako nije nigdje propisana Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak i fizičke osobe imaju obvezu godišnjeg popisa imovine i obveza, što proizlazi iz članka 66. stavak 14. Općeg poreznog zakona.

Inventurom se kontrolira ispravnost provedenih evidentiranja u poslovnim knjigama sa svrhom utvrđivanja stvarnog stanja i stvarne vrijednosti imovine i obveza. Pri tom se obavezno popisuje dugotrajna imovina materijalna, nematerijalna i financijska, zatim kratkotrajna imovina, odnosno zalihe, potraživanja te novac na žiro računu i u blagajni, i sitan inventar, zatim obveze kratkoročne i dugoročne prema dobavljačima, za zajmove, za javna davanja, za plaće i slično.

Između izdataka i primitaka obrtnika mora postojati međuzavisnost. Iz tog razloga porezni obveznici u posebnim evidencijama moraju osigurati podatke o nabavi i o uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka. Navedene evidencije ažuriraju se najkasnije u roku od mjesec dana od nastanka promjene. Evidencije se vode za svako porezno razdoblje i zaključuju na 31. prosinac svake godine.

Usporedbom popisnih lista sa knjigovodstvenim evidencijama dolazimo do razlika koje mogu biti višak, manjak, kalo, rastep, kvar i lom.

Izuzimanja dobara i manjkovi koji su veći od odluka Hrvatske obrtničke komore te pripadajući PDV smatraju se poslovnim primicima obrtnika. HOK je u svojim odlukama utvrdio dopušteni normativ manjkova izražen u postotku od količine proizvoda ili robe koje su u obračunskom razdoblju prodane. Pri tom HOK je donio odluke za djelatnost trgovine, ugostiteljstva i na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna.

Dopušteni manjak

Na dopušteni manjak ne obračunava se PDV i smatra se porezno priznatim izdatkom, a dopušteni manjak je svaki manjak koji je:

- kalo, rastep, kvar i lom najviše do visine utvrđene Odlukom HOK-a te manjkovi dobara nastali djelovanjem više sile najviše do visine utvrđene temeljem zapisnika nadležnog tijela (elementarne nepogode, ratna razaranja, provalne krađe)

- tehnološki manjak koji nastaje u procesu proizvodnje a prema utvrđenim normativima (normative utvrđuje strukovna grupacija ili sam porezni obveznik empirijski)

- manjak zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja iznad visine Odluke HOK-a ukoliko je prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja bio prisutan službenik Porezne uprave ili ako obveznik raspolaže dokumentacijom da je dobra sigurno zbrinuo i uništio (manjak zbog proteka roka ne može se priznati ukoliko je roba nabavljena unutar 3 mjeseca od kraja roka – iznimno ne vrijedi za robu koja ima rok trajanja kraći od 3 mjeseca, te ako je roba donirana)

- doniranje hrane sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje.

S obzirom da obrtnici utvrđuju izdatke za nabavljenu robu u trenutku plaćanja računa, dopušteni manjak se ne evidentira u Obrascu KPI, već samo u pomoćnim evidencijama, materijalnim karticama i drugoj sličnoj evidenciji.

Nedopušteni manjak

Kod obrtnika, svaki manjak koji nije porezno priznat smatra se uvijek