danas je 19.6.2021

Input:

Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu zbog nemogućnosti plaćanja

7.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Prijevremeni raskid ugovora o financijskom leasingu zbog nemogućnosti plaćanja

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

Financijski najam je najam kojim se većim dijelom prenose svi značajni rizici i koristi povezani s vlasništvom određene imovine na najmoprimca, što znači da primatelj leasinga u poslovnim knjigama iskazuje predmet leasinga kao dugotrajnu imovinu, priznaje trošak amortizacije i rashode od kamata te financijsku obvezu s osnove leasinga za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Do prestanka ugovornog odnosa može doći uslijed redovnog isteka ugovora, ali u određenim okolnostima, sukladno zakonskim propisima i općim uvjetima ugovora, može doći i do prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu. Primjerice, to može biti zbog neisporuke predmeta leasinga te neplaćanja naknade za leasing, kao što je definirano čl. 58. i 59. Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13; nadalje ZOL i sl.

Sukladno odredbama čl. 59 leasinga ima pravo raskinuti ugovor zbog neplaćanje naknade za leasing i to ako primatelj leasinga ne plati dvije uzastupne naknade u kojem slučaju ima pravo na iznos dužne naknade, kao i na ostale tražbine iz ugovora. Ipak, ugovor o leasingu ostaje na snazi ako primatelj leasinga plati iznos dužne naknade prije nego što mu je priopćen raskid ugovora. U slučaju da raskine ugovor, davatelj leasinga ima pravo oduzeti objekt leasinga od primatelja leasinga, a ima pravo i aktivirati instrumente osiguranja plaćanja za naplatu cjelokupnog iznosa svih neplaćenih obveza, neovisno o njihovom dospijeću.

Kada dođe do raskida ugovora, potrebno je postupiti sukladno ugovornim odredbama, a postupci su sljedeći:

● davatelj leasinga mora sastaviti konačan obračun i utvrditi iznos koji mu primatelj leasinga mora nadoknaditi zbog prijevremenog raskida ugovora. Davatelj leasinga će ispostaviti račun primatelju leasinga za nedospjele kamate i naknadu zbog prijevremenog raskida ugovora;

● primatelj leasinga mora podmiriti sve leasing rate, troškove i zatezne kamate dospjele do dana raskida ugovora te vratiti predmet leasinga davatelju leasinga u ispravnom stanju. Osim toga, primatelj leasinga mora platiti i naknadu štete zbog prijevremenog raskida ugovora;

● primatelj leasinga će ispostaviti davatelju leasinga račun za isporuku (povrat) objekta leasinga u iznosu ukupnih nedospjelih obveza po leasing ratama;

● međusobna potraživanja i obveze između davatelja leasinga i primatelja leasinga se zatvaraju prijebojem.

Davatelj leasinga može ponuditi predmet leasinga na prodaju na tržištu trećoj osobi. Nakon prodaje predmeta leasinga dostavit će konačan obračun primatelju leasinga u ugovorenom roku. Osim nepodmirenih dospjelih leasing rata, primatelj leasinga dužan je platiti i naknadu štete zbog prijevremenog raskida ugovora. Naknada štete po konačnom obračunu utvrdit će se na način da se uzmu u obzir sve neplaćene obveze prema davatelju leasinga te vrijednost objekta leasinga ostvarena prodajom na tržištu. Odnosno, ovisno o općim uvjetima, po konačnom obračunu potrebno je utvrditi eventualni iznos naknade štete kao razliku između:

a) zbroja sadašnje vrijednosti neplaćenih potraživanja, bez obzira na njihovo dospijeće (sadašnja vrijednost nedospjelih potraživanja na dan raskida ugovora i sve ostale neplaćene dospjele obveze po leasing ugovoru) te svih ostalih troškova temeljem ugovora o leasingu nastalih do trenutka prodaje predmeta leasinga (uključivši troškove vezane uz prodaju objekta leasinga) i

b) vrijednosti objekta leasinga ostvarene na tržištu.

Ako je po konačnom obračunu utvrđeno da su obveze veće od primitaka ostvarenih prodajom na tržištu, primatelj leasinga