Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prodaja osobnih vozila nakon 1.1. 2018. i upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila

15.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 01.01.2018. nastupile su promjene u oporezivanju osobnih automobila koje poduzetnici nabavljaju za potrebe poslovanja. Odredbe članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u  (NN 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, 143/14 , 115/16)  i članka 136. stavka 3. Pravilnika o PDV-u (NN 79/13, 85/13,160/13 i 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17 i 128/17) propisuju  da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunatog za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući i nabavu svih dobara i usluga u vezi s osobnim automobilima. Tako  obveznici PDV-a ponovo imaju pravo na odbitak 50% pretporeza prilikom nabave osobnog automobila. Svaka daljnja prodaja osobnih automobila za koje je korišten odbitak pretporeza postaje oporeziva PDV-om.

Porezno priznati troškovi osobnih automobila smanjili su se u 2018. godini sa 70% na 50%  u smislu Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 150/6). 

Nakon 1.1. 2018. kod prodaje osobnog automobila ima nekoliko mogućih situacija:

a) Prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018. oporeziva  je PDV-om sa stopom od 25%. Naime, stjecanjem prava na odbitak pretporeza paralelno nastupa i obveza zaračunavanja PDV-a prilikom prodaje vozila. Isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a. Uglavnom se radi o rabljenim vozilima nabavljenim od građana ili poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a.

b) Prodaja vozila nakon 01.01.2018. oslobođena je PDV-a ako su ista nabavljena u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017., kada nije postojala mogućnost korištenja pretporeza na nabavu osobnih vozila. Na fakturi se navodi napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u.  Kupac takvog vozila ne plaća upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila koja od 1.1.2018. zamjenjuje Poseban porez na promet rabljenih vozila. Predmetna problematika pojašnjena je u  Mišljenju porezne uprave  Broj: 410-09/16-01/01 od 06.05.2016 koje slijedi u nastavku:

***SEMINAR: Porezni i računovodstveni tretman osobnih automobila u 2018., 24.5.2018*** 

Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. Iz dokumentacije priložene upitu razvidno je da je građanin kupio rabljeno motorno vozilo od poreznog obveznika koji u računu nije obračunao porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), već je naveo odredbu o oslobođenju plaćanja PDV-a prema čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u. U vezi navedenog, postavljeno je pitanje je li građanin obvezan platiti posebni porez na stjecanje tog rabljenog motornog vozila.

Odredbom čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13. i 108/13.) propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koje je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, a ko to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.

Prema odredbama čl. 40. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) PDV-a su, između ostalog, oslobođene isporuke dobara za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. ovoga Zakona.

Sukladno odredbama čl. 60. st. 1. t. a) Zakona, porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: