danas je 19.6.2021

Input:

Punomoć za prodaju nekretnine

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.21 Punomoć za prodaju nekretnine

Verlag Dashöfer


Napomena: Potpis na punomoći mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika ili veleposlanstva/konzulata u inozemstvu. Sadržaj ovlasti u punomoći ovisi o konkretnom slučaju. U nastavku su dane općenite ovlasti koje se ovisno o konkretnoj situaciji mogu dopuniti ili brisati.

PUNOMOĆ

kojom ja _______________, s prebivalištem u __________________, _______________OIB: ____________ ovlašćujem _______________, s prebivalištem u __________________, _______________OIB: ____________ da u moje ime i za moj račun u postupku kupoprodaje nekretnine označene u zemljišnoj knjizi kao k.č.br. __________, zk.ul.br. ________, k.o. _______, u naravi __________, u mojem vlasništvu u 1/1 dijela (dalje: nekretnina)