Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Registracija OPG-a - Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

8.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Registracija OPG-a - Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Poljoprivredno gospodarstvo potrebno je registrirati, tj. upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (nadalje UPG ili Upisnik). Način i uvjeti upisa i promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, način usklađivanja sa svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu ili ustanove u poljoprivredi te oblik i sadržaj obrasca prijave za upis i promjene, određeni su Pravilnikom o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (Nar. nov., br. 76/11 – 42/13; nadalje Pravilnik o UPG-u).

Upis u Upisnik je upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena posjeda i korištenja poljoprivrednog zemljišta te žiro-računa poljoprivrednog gospodarstva.

Postupak upisa

Postupak upisa i izdavanje rješenja o upisu u Upisnik provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (nadalje: Agencija), a temeljem zahtjeva za upis kojeg podnosi nositelj OPG-a.

Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti zahtjevu definiran je Pravilnikom o UPG-u Obrazac zahtjeva za upis, ispis i prijavu promjena podataka u Upisniku, obrasci s osnovnim podacima o OPG i poljoprivrednim gospodarstvima, podacima o gospodarskim objektima, članovima OPG-a, posjedu poljoprivrednog zemljišta, popis priložene obvezne dokumentacije te izjava članova OPG-a o odabiru nositelja nalaze su u DODATKU I., a zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika i pregled obvezne dokumentacije za upis u Upisnik po tipovima poljoprivrednih gospodarstava u DODATKU II., koji su sastavni dio Pravilnika o UPG-u.

Popis obvezne i dodatne dokumentacija za upis u upisnik i prijavu promjena OPG-a je sljedeći:

Obvezna dokumentacija

  1. Nositelj gospodarstva - preslika osobne iskaznice (ostaje za arhivu) + izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva (propisani obrazac iz DODATKA II)
  2. Članovi gospodarstva - preslike osobnih iskaznica članova OPG koji se upisuju u Upisnik (ostaje za arhivu)
  3. Zemljište - posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu); preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ovjerenog ugovora o zakupu, prodaji i plodouživanju i/ ili pravomoćne sudske odluke ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela (original na uvid), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu).
  4. Račun - preslika ugovora o žiro-računu nositelja (ostaje za arhivu)

Dodatna dokumentacija

  • - Matični broj poljoprivrednika (statistika) - potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

Datum upisa u Upisniku je datum donošenja Rješenja o upisu, a upisom u Upisnik svakom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje se jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (dalje u tekstu: MIBPG).

Upis u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije (nadalje: Uredi), a prema prebivalištu nositelja OPG-a, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Uredi obavljaju neposrednu administrativnu kontrolu zahtjeva za upis, koji se moraju čuvati trajno, te vrše unos podataka u jedinstveni računalni program. Upisnik se vodi u elektronskom obliku.

Uvjet za upis u UPG je ispunjavanje određenih uvjeta, kao što su: a) posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i b) obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta moguće je dokazati na sljedeće načine: izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Dakle, uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se mora priložiti izvadak iz katastra. Podaci o korištenju poljoprivrednog zemljišta preuzimaju se iz ARKOD sustava u alfanumeričkom obliku. Nadalje, promjena posjeda moguća je tijekom cijele godine i prijavljuje se na listu 5. obrasca Upisnika iz DODATKA I Pravilnika o UPG-u. Podaci o stoci razmjenjuju se elektronskim putem sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, te se automatski pridružuju poljoprivrednom gospodarstvu. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG. Dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka je dostava preslike obrasca upisa u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Ako nositelj OPG-a ne prijavi promjene, Agencija će izvršiti promjenu po službenoj dužnosti ukoliko Ured sazna za nove činjenice.

Pravo na upis imaju pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kao i fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije, ako im se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Međutim, obveza upisa u Upisnik postoji za:

  1. poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu,
  2. poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te
  3. OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.

Zahtjev za upis u Upisnik podnosi nositelj OPG-a, uz plaćanje upravne pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama. Dakle, članovi OPG-a moraju između

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: