danas je 27.3.2023

Input:

Retroaktivno korištenje pretporeza

15.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.05.2.3 Retroaktivno korištenje pretporeza

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa

U 2019. godini nabavljena je nekretnina, konkretno stan jer se pokazao kao dobra prilika, budući da se radilo o solidnoj novogradnji, a tržište nekretnina je pokazivalo znakove porasta vrijednosti uloženog. Napominjem da smo, u skladu s eventualnom namjerom, u sudskom registru, između ostalog, registrirani i za poslovanje nekretninama. U trenutku nabave nekretnine nije se točno znalo kada će se nekretnina početi koristiti ili hoće li se i kada isporučiti nekom novom vlasniku. No, u svakom slučaju ne bi se koristila za stambene potrebe vlasnika, članova njegove obitelji ili zaposlenika društva, a niti bi se davala u najam za stambene potrebe. U tu svrhu napravili smo Odluku u kojoj se to navodi, a također se navodi da bi se, u slučaju potrebe, eventualno mogla koristiti za povremeni smještaj ljudi koji su angažirani na radovima koji su u neposrednoj blizini nekretnine, a mjesto stalnog prebivališta im je udaljeno 50 ili više km. S dokumentacijom tako pripremljenom i zaprimljenim računom evidentirali smo ovaj poslovni događaj kao ulaganje u nekretnine u tijeku u visini osnovice, a PDV smo priznali kao pretporez. Za mjesec u kojem smo evidentirali ovaj promet smo predali PDV obrazac u kojemu je bila iskazana preplata obveze i zatražen povrat, tj. ugovorom između dva društva