danas je 16.4.2024

Input:

Rezerviranja - primjer

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4.2 Rezerviranja - primjer

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Rezerviranja za otpremnine

Čl. 11. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04-114/23) navodi da će društvo rezerviranja za otpremnine priznati kao porezno priznati rashod kada su ispunjeni uvjeti propisani poreznim propisima, odnosno ako se rezerviranja evidentiraju na temelju zakona ili drugog propisa ili su uvjetovana ugovorima. Međutim, Zakon niti Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-156/23; nadalje Pravilnik). preciznije ne definiraju koji su rashodi rezerviranja za otpremnine porezno priznati, stoga smatramo da se kao porezni rashod mogu priznati rezerviranja za otpremnine utvrđene temeljem odredbi Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14-64/23; u nastavku: ZOR), tj. s osnove poslovno i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu te rezerviranja za otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (ako su propisana kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu), uz uvjet da se priznaju prema utvrđenom planu za slijedeće porezno razdoblje (čl. 36. st. 5. Pravilnika).

Potrebno je obratiti i pozornost na odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 10/17-143/23; u nastavku: Pravilnik DOH), tj. Da li se radi o oporezivom ili neoporezivom iznosu otpremnine. Naime, sukladno čl. 7. st. 2. toč. 15. i 16. Pravilnika DOH, neoporezivi iznos otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza prema zakonu kojim se uređuje radni odnosi (ZOR) utvrđen je do visine od 896,00 eura (s primjenom od 1.1.2024. godine) (od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine 862,71 eura, a do 31.12.2022. u iznosu od 6.500,00 kn) za svaku navršenu godinu rada kod istog poslodavca te u iznosu do visine od 1.120,00eura (s primjenom od 1.1.2024. godine) (od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine 1.061,79 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, ado 31.12.2022. u iznosu od 8.000,00 kn) u slučaju otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. U slučaju da se isplaćuje otpremnina koja je veća od neoporezive svote, na iznos koji prelazi neoporezivi iznos potrebno je obračunati sve poreze i doprinose iz i na plaću sukladno propisima poreza na dohodak. Nadalje, u čl. 7. st. 2. toč. 14. Pravilnika DOH neoporezivi iznos otpremnine prilikom odlaska u mirovinu utvrđen je do visine od 1.400,00 eura (s primjenom od 1.1.2024. godine) (od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine 1.327,24 eura, do 30.09.2022. u iznosu do 8.000,00 kn, od 1.10. 2022. do 31.12.2022. u iznosu od 10.000,00 kn).

Primjer:

U prosincu 2023. godine uprava društva "X" donosi odluku da će raskinuti ugovore o radu sa 3 zaposlenika zaključno sa veljačom 2024. godine. Prijedlozi ugovora o otkazu predočeni su zaposlenicima te su se s njima složili. Predviđeni troškovi otpremnina uslijed poslovno uvjetovanih otkaza izračunati su temeljem prosjeka bruto plaća te duljine radnog staža svakog od zaposlenika te iznose 5.308,91 eur. Također, 2 radnika će u 2024. godini otići u starosnu mirovinu te je otpremnina obračunata u visini porezno dopustivog iznosa, što ukupno iznosi 2.800,00 eur (1.400,00 eura po zaposlenom). Uprava donosi odluka da se s osnove otpremnina rezervira ukupan iznos od 8.108,91 eur. U 2024. godini isplaćeni su troškovi