Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Struktura i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama

9.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.15.1.2 Struktura i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

1.Uvod

Opseg i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama nije detaljno propisana odredbama članka 13. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 106/18) i članka 40. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 do 01/19), već je to uređeno u poglavlju V. – Dokumentacija, Smjernica OECD-a za multinacionalne kompanije i porezne uprave koje je detaljno revidirano 2017. godine nakon usvajanje Mjere 13. BEPS-a - Dokumentacija o transfernim cijenama i izvještavanje od države do države.

2. Vrste dokumentacije o transfernim cijenama

Sukladno usvojenoj mjeri 13. BEPS-a, OECD-ov standard u vezi sa dokumentacijom o transfernim cijenama revidiran je s ciljem da se osigura primjena konzistentne politike transfernih cijena na nivou cijele grupe multinacionalnih kompanija (MNK), te se sada dokumentacija o transfernim cijenama sastoji od tri dijela i to:

Opći (glavni dio) - Master file – dokument koji sadrži standardizirane informacije relevantne za sve članice MNK grupe i putem kojeg MNK daju svojim poreznim administracijama opće informacije o poslovanju, kao i politikama transfernih cijena koje se primjenjuju u okviru MNK grupe,

Posebni (lokalni) dio – Local file – dokument koji predstavlja dopunu Masterfile dokumenta na razini svake države i obuhvaća detaljnije informacije o lokalnom poreznom obvezniku članu MNK grupe, podatke o međukompanijskim transakcijama i analize tih transakcija s aspekta transfernih cijena,

Izvješće po državama – Country – by – Country Report – dokument koji sastavljaju određene MNK za svaku poreznu jurisdikciju u o okviru koje članice MNK grupe posluju, a sadrži informacije o globalnoj alokaciji prihoda između članica MNE grupe kao i plaćenom porezu, broju zaposlenih, vrijednosti imovine i kapitala, iznosu neraspoređene dobiti zajedno s odgovarajućim indikatorima lokacije odvijanja ekonomske aktivnosti u okviru MNK grupe.

3. Rokovi podnošenja dokumentacije o transfernim cijenama

Prema usvojenoj Mjeri 13. BEPS-a, dokumentaciju o transfernim cijenama pripremaju i podnese svi porezni obveznici direktno svojim poreznim administracijama, pri čemu rok za podnošenje nije precizno definiran i zavisi od lokalnog zakonodavstva, ali se kao rok za dostavu:

Opće dokumentacije (Masterfile) preporuča datum porezne prijave krajnje matice,

Lokalne dokumentacije (Local file) preporuča datum porezne prijave lokalnog društva.

Tako je odredbama članka 13. stavak 4. Zakona o porezu na dobit i članka 40. stavak 3. Pravilnika o porezu na dobit, propisana samo obveza sastavljanja dokumentacije o transfernim cijenama, ali ne i rok u kojem je poreznom tijelu potrebno i dostaviti sastavljenu dokumentaciju.

Obvezu pripreme Izvješća po državama (CbC), prema odredbama usvojene Mjere 13. BEPS-a, Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: