danas je 19.6.2021

Input:

Transakcije s povezanim osobama u obrascu PD-IPO

15.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

1. Obveznici  i rok predaje PD – IPO obrasca

Obveznik predaje prema čl. 46. st. 2. i čl. 47.b Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-2/18; nadalje Pravilnik PD) porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirao poslovne događaje s povezanim osobama, i to:

 • a)      temeljem primljenih i danih zajmova te
 • b)      prodaje i nabave roba i usluga.

                           

obvezan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, tj. Obrazac PD-IPO.

Rok dostave  do 30. travnja 2019. godine (ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini), odnosno najkasnije 4 mjeseca od završetka poslovne godine (ako se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine).

2. Tko se smatra povezanom osobom?

Za potrebe sastavljanja poreznih izvješća poreznim propisima definirano je tko se smatra povezanim osobama. Stoga, za potrebe sastavljanja PD-IPO obrasca povezane osobe definirane su u:

a) čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-115/16; nadalje Zakon PD)

 • osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva

b) čl. 49. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16; nadalje OPZ)

 • osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
 1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,
 2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge,
 3. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole ili značajan utjecaj (kako je navedeno u prethodnoj toč. 1. i  toč. 2.), ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje. 

           

Smatra se da postoji odnos povezanih osoba i između poreznog dužnika i: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Povezanost osoba moguće je utvrditi iz javno dostupnih informacija, primjerice iz Sudskog registra, dok se podaci o povezanim osobama koji nisu javno dostupni mogu prikupiti putem pisane izjave o utvrđivanju povezanosti koju daje ovlaštena osoba koja zastupa poreznog obveznika.

Ističemo da podaci u PD-IPO obrascu nisu u potpunosti usporedivi sa iznosima na pojedinim pozicijama u financijskim izvještajima (kao što je pozicija „poduzetnici unutar grupe“ i „društva povezana sudjelujućim interesima“), jer je definirani opseg povezanih osoba za porezne svrhe veći od opsega povezanih osoba kako ih definiraju računovodstveni standardi (razmatra se samo kapitalna povezanost)!

3. Sadržaj PD-IPO obrasca

Sadržaj obrasca propisan je čl. 47.b Pravilnika PD (https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOBIT/PD-IPO.pdf), a obuhvaća opće podatke o poreznom obvezniku (naziv ili ime i prezime poreznog obveznika, adresu sjedišta ili prebivališta i osobni identifikacijski broj), razdoblje za koje se podnosi obrazac, ime osobe odgovorne za sastavljanje obrasca (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik), nadnevak i potpis odgovorne osobe, a sastoji se od četiri dijela:

I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita

I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

Svaki od prethodno navedenih dijelova I.1., I.2., II.1. i II.2.  PD-IPO obrasca, u toč. 1. – 6. obuhvaća istovjetne podatke, vodeći računa o tome da li se porezni obveznik javlja u ulozi dužnika ili vjerovnika, a podaci su kako slijedi:

Red.br.

Oznaka

Podatak - izvješće I.1. , I.2., II.1. i II.2.

1.– 4.

 

1. Naziv/ime i prezime povezane osobe (dužnik ili vjerovnik);
2. Osobni identifikacijski broj (OIB), a iznimno ukoliko osoba nema dodijeljen OIB, upisuje se PDV identifikacijski broj (PDV ID) ili iznimno ukoliko osoba nema OIB ili PDV ID broj upisuje se porezni broj;
3. Sjedište ili prebivalište;
4. Država sjedišta/prebivališta;

5.

Ako tuzemna povezana osoba  ili porezni obveznik imaju povlašteni porezni status iz čl.13. st. 5. toč.1. Zakona PD, tj. plaća se porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili postoji oslobođenje od plaćanja poreza na dobit

6.

Ako tuzemna povezana osoba ili porezni obveznik imaju pravo na prijenos poreznog gubitka iz čl.13. st. 5. toč.2. Zakona PD, tj. u poreznom razdoblju postoji pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja

                 

Na red. br. 7.- 9. u dijelu izvješća I.1. i II.1., koji se odnosi na obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita te po osnovi nabave roba i usluga, te u dijelu izvješća I.2. i II.2., koji se odnosi na potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita te po osnovi isporuke roba i usluga, upisuju se sljedeći podaci:

Red.br.

Oznaka

Podatak – izvješće I.1. i II.1.

Podatak – izvješće I.2. i II.2.

7.

 

Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku. Na ovom rednom broju upisuju postotak i osobe iz čl. 8. st.2. Zakona PD à treće osobe za koje jamči dioničar odnosno član društva

Udio dužnika u dionicama ili kapitalu poreznog obveznika izraženo u postotku.

8.

 

Udio vjerovnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku. Na ovom rednom broju upisuju postotak i povezane osobe iz čl. 8. st. 2. Zakona PD à treće osobe za koje jamči dioničar odnosno član društva

Udio dužnika u glasačkom pravu poreznog obveznika izraženo u postotku.

9.

 

 

 

S

 

 

 

 • Druga osnova povezanosti. Ako vjerovnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu, potrebno je upisati slovnu oznaku osnove povezanosti:

Član uprave

Srodnik

Pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik

Ostale osobe

 

 • Ako porezni obveznik koji podnosi PD-IPO obrazac ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu vjerovnika, upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti
 • Druga osnova povezanosti. Ako dužnik nema udjela u kapitalu ili glasačkom pravu, potrebno je upisati slovnu oznaku osnove povezanosti:

Član uprave

Srodnik

Pravna osoba koja nije član uprave ili srodnik

Ostale osobe

 

 • Ako porezni obveznik koji podnosi PD-IPO obrazac ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika,  upisuje se slovna oznaka osnove povezanosti

                     

U dio izvješća I.1. i I.2. unose se i sljedeći podaci:

Red.br.

Podatak – izvješće I.1.

Podatak – izvješće I.2.

10.

Četverostruka svota udjela u kapitalu ili glasačkom pravu na zadnji dan u mjesecu u kojemu se zajam počeo koristiti, a ukoliko je zajam odobren u prethodnim poreznim razdobljima svota na zadnji dan prvog mjeseca poreznog razdoblja za koje se podnosi (npr. ako je zajam odobren u 2017. godini unosi se svota na 31.1.2018.)

Datum nastanka potraživanja

11.

Datum nastanka obveze - Upisuje se datum nastanka obveze prema primljenom zajmu i/ili kreditu u tekućem i/ili prethodnim poreznim razdobljima

Iznos potraživanja na datum nastanka potraživanja

12.

Iznos obveze na datum nastanka obveze

Stanje potraživanja (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja

13.

Stanje obveze (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja

Stanje potraživanja (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja

14.

Stanje obveze (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja

Kamatna stopa

15.

Kamatna stopa

Potraživanja za kamate tijekom poreznog razdoblja

16.

Obveze za kamate tijekom poreznog razdoblja

Povećanja porezne osnovice za kamate iz članka 14. Zakona à iznos preniske vjerovničke kamate iskazan na red. br. 16 PD obrasca

17.

Kamata obračunata po stopi iznad propisane (čl. 14. Zakona PD) à iznos previsoke dužničke kamate iskazan na red. br. 16 PD obrasca

Potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja

18.

Kamate obračunate na iznos iznad visine kapitala (čl. 8. Zakona PD) à iznos sa red.br. 15 PD obrasca

19.

Obveze za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja (iznos kamate ne umanjuje se za porez po dobitku ili porez na dohodak od kapitala)

Ako tijekom poreznog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita, odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobi, pri čemu ukupan iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi zajmovi ili krediti mogu se u