danas je 1.12.2023

Input:

Transakcije s povezanim osobama u obrascu PD-IPO

15.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

1. Obveznici  i rok predaje PD – IPO obrasca

Obveznik predaje prema čl. 46. st. 2. i čl. 47.b Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-2/18; nadalje Pravilnik PD) porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirao poslovne događaje s povezanim osobama, i to:

  • a)      temeljem primljenih i danih zajmova te
  • b)      prodaje i nabave roba i usluga.

                           

obvezan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, tj. Obrazac PD-IPO.

Rok dostave  do 30. travnja 2019. godine (ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini), odnosno najkasnije 4 mjeseca od završetka poslovne godine (ako se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine).

2. Tko se smatra povezanom osobom?

Za potrebe sastavljanja poreznih izvješća poreznim propisima definirano je tko se smatra povezanim osobama. Stoga, za potrebe sastavljanja PD-IPO obrasca povezane osobe definirane su u:

a) čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-115/16; nadalje Zakon PD)

  • osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva

b) čl. 49. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16; nadalje OPZ)

  • osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
  1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,
  2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge,
  3. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole ili značajan utjecaj (kako je navedeno u prethodnoj toč. 1. i  toč. 2.), ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje. 

           

Smatra se da postoji odnos povezanih osoba i između poreznog dužnika i: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Povezanost osoba moguće je utvrditi iz javno dostupnih informacija, primjerice iz Sudskog registra, dok se podaci o povezanim osobama koji nisu javno dostupni mogu prikupiti putem pisane izjave o utvrđivanju povezanosti koju daje ovlaštena osoba koja zastupa poreznog obveznika.

Ističemo da podaci u PD-IPO obrascu nisu u potpunosti usporedivi sa iznosima na pojedinim pozicijama u financijskim izvještajima (kao što je pozicija „poduzetnici unutar grupe“ i „društva povezana sudjelujućim interesima“), jer je definirani opseg povezanih osoba za porezne svrhe veći od opsega povezanih osoba kako ih definiraju računovodstveni standardi (razmatra se samo kapitalna povezanost)!

3. Sadržaj PD-IPO obrasca

Sadržaj obrasca propisan je čl. 47.b Pravilnika PD (https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOBIT/PD-IPO.pdf), a obuhvaća opće podatke o poreznom obvezniku (naziv ili ime i prezime poreznog obveznika, adresu sjedišta ili prebivališta i osobni identifikacijski broj), razdoblje za koje se podnosi obrazac, ime osobe odgovorne za sastavljanje obrasca (porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik), nadnevak i potpis odgovorne osobe, a sastoji se od četiri dijela:

I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita

I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

Svaki od prethodno navedenih dijelova I.1., I.2., II.1. i II.2.  PD-IPO obrasca, u toč. 1. – 6. obuhvaća istovjetne podatke, vodeći računa o tome da li se porezni obveznik javlja u ulozi dužnika ili vjerovnika, a