Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Tretiranje novčane donacije i obračun putnog naloga, dnevnica te obustava dnevnica

14.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.11.2.1 Tretiranje novčane donacije i obračun putnog naloga, dnevnica te obustava dnevnica

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

PITANJA/ODGOVORI

Primili smo Zamolbu vatrogasnog društva za sudjelovanje u humanitarnoj akciji putem koje se prikupljaju novčana sredstva za liječenje bolesnog djeteta. Naime, vatrogasno društvo u zamolbi navodi da se novčana sredstva uplaćuju iskuljučivo na žiro račun fizičke osobe (otac djeteta).

Na koji način ćemo tretirati ovu novčanu donaciju? Je li nam to:

- porezno priznati trošak,

- porezno nepriznati trošak,

- drugi dohodak?

Molim pomoć vezano za obračun putnog naloga, obračun dnevnica te obustavu dnevnica zbog osiguranog ručka i večere.

Djelatnik službeno putuje u Austriju i Njemačku (10.04. i 11.04.). Ukupno je na službenom putu proveo 42,34 sati, od čega:

- Hrvatska 0,83 h u polasku 10.04.2019.

- Slovenija 2,37 h u polasku 10.04.2019.

- Austrija 22,92 h od 10.04.-11.04.2019. (ručak 10.04. u 11:30, večera 10.04. u 22:40)

- Njemačka 9,42 h 11.04.2019.

- Austrija 3,50 h u povratku 11.04.2019. (ručak 11.04. u 19:15)

- Slovenija 2,58 h u povratku 11.04.2019.

- Hrvatska 0,42 h u povratku 11.04.2019.

Prema obračunu ima pravo na 2 dnevnice i to 1 austrijska i 1/2 njemačke. Pitanje je:

1. Kojih 1/2 dnevnice isplatiti za preostale sate provedene na službenom putu?

2. Koje dnevnice obustaviti s obzirom da su 10.04. osigurani ručak i večera, odnosno 11.04. samo ručak (sve u Austriji)?

Ad.1. Donacija

 Odredbama članka 7. stavak 7. i 8. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04 do 106/18), propisano je:

da se darovanjima smatraju darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, pri čemu iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija,

da u darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava,

pri čemu se, sukladno odredbi članka 7. stavak 1. točka 10. Zakona o porezu na dobit, porezna osnovica uvećava za svote darovanja iznad propisanih svota.

Slijedom navedenog, kao odgovor na postavljeno pitanje, prema mom razumijevanju proizlazi:

da će Vam uplaćena donacija na žiro račun primatelja dara biti porezno priznati trošak samo u slučaju ako ste u posjedu vjerodostojne dokumentacije iz koje je vidljivo da liječenje nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe,

u protivnom dana donancija u cijelosti je porezno nepriznati trošak.

Ad.2. Obračun ino dnevnica

 Člankom 7. stavak 2. redni broj 19. do 22., stavak  11. i stavak 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 10/07 do 01/19), propisano je:

da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima na ime

- da su dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: