danas je 19.6.2021

Input:

Ugovor o djelu

3.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.4 Ugovor o djelu

Ivan Vidas, struč.spec. oec.

Molim Vas za pomoć. Radi se o isplati po ugovoru o djelu vanjskom suradniku koji živi u Sloveniji, a provjerom OIB-a na stranici e-porezna je utvrđeno da je osoba prijavljena na općini u RH tako da je moguće da osoba ima dvojno državljanstvo te je u tom slučaju (pretpostavljam) tretiramo kao da je rezident (obračunavaju se porez, prirez i doprinosi za razliku od nerezidenta kod kojega se ne obračunava prirez). U slučaju da osoba ima dvojno državljanstvo, može li se isplata izvršiti na slovenski devizni račun ili je neophodno da vanjski suradnik otvori žiro račun u Hrvatskoj? Ukoliko je osoba nerezident odnosno nije prijavljena na Poreznoj upravi u RH je li tada obvezno vršiti isplatu na devizni račun (u matičnoj državi) ili se isplata može izvršiti i na žiro račun u RH (ukoliko ga je osoba otvorila)?

U predmetnom slučaju potrebno je najprije utvrditi rezidentnost fizičke osobe (vanjskog suradnika) kojem se u konkretnom slučaju isplaćuje drugi dohodak po osnovi ugovora o djelu. Rezident je fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Kako bismo utvrdili poreznu rezidentnost fizičke osobe, moramo odrediti ima li ta osoba u RH prebivalište ili uobičajeno boravište, ali se to ne određuje prema Zakonu o prebivalištu, što uređuje prijavu prebivališta i boravišta građana u nadležnosti MUP-a, nego sukladno Općem poreznom zakonu (OPZ). Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe propisan je odredbama članka 4. hrvatskog modela Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje u tekstu: Ugovor) te odredbama Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. U smislu propisa o oporezivanju dohotka, nerezidentima se smatraju fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruju dohodak koji podliježe oporezivanju. Dakle, poreznim obveznicima smatraju se i nerezidenti kad u tuzemstvu ostvare oporezivi dohodak.

S obzirom na to da se u navedenom primjeru radi o osobi koja živi u Sloveniji, no istovremeno je provjerom OIB-a utvrđeno kako ima prijavljeno prebivalište (ili uobičajeno boravište) u RH potrebno je zatražiti potvrdu o rezidentnosti, odnosno ispravno utvrditi radi li se o rezidentnu ili nerezidentu. Potrebno je naglasiti kako OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) smjernice nalažu da se fizička osoba smatra rezidentom one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa). OECD smjernicama se pojašnjava da u slučaju da pojedinac ima stalni dom u obje države te smjernice daju prednost onoj državi s kojom su osobni i gospodarski odnosi pojedinca bliži, što se smatra središtem životnih interesa. Posjedovanje dvojnog državljanstva nije relevantno kod utvrđivanja statusa rezidentnosti kao ni za sam obračun drugog dohotka. S obzirom da je u upitu navedeno kako osoba živi u Sloveniji moglo bi se zaključiti da se radi o nerezidentu.

U smislu OPZ-a smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine, a boravak u stanu nije obvezan. Međutim, ako ima prebivalište u tuzemstvu i u inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u državi u kojoj je prebivalište obitelji, a za poreznog obveznika samca ili ako se prebivalište obitelji ne može