danas je 21.7.2024

Input:

Ulaganje u nekretnine - naknadno mjerenje po fer vrijednosti

4.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.13.1.2 Ulaganje u nekretnine – naknadno mjerenje po fer vrijednosti

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić

U svrhu ispravne klasifikacije, mjerenja i računovodstvenog evidentiranja sukladno primjenjivom računovodstvenom standardu, subjekt mora odrediti koja je namjena neke nekretnine. Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine uređen je MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine (za obveznike MSFI-a), odnosno istoimenim HSFI-om 7 (za obveznike HSFI-a).

Ulaganja u nekretnine se, sukladno toč. 5. MRS-a 40 i toč. 7.7. HSFI-a 7, definiraju kao nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koju vlasnik ili najmoprimatelj (u financijskom najmu ili kao najam imovine s pravom korištenja) drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti, ili oboje, a ne radi korištenja u proizvodnji ili ponudi roba i usluga ili u administrativne svrhe (tzv. nekretnina kojom se koristi vlasnik) ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja.

Ulaganje u nekretnine prilikom početnog priznavanja mjeri se po trošku nabave, pri čemu se transakcijski troškovi uključuju u početno mjerenje (toč. 20. MRS-a 40; toč. 7.13. HSFI-a 7). Primjerice, kod stjecanja kupnjom - ako ulaganje u nekretnine društvo stječe kupnjom, trošak obuhvaća kupovnu cijenu i sve povezane direktne troškove, primjerice profesionalne naknade za pravne usluge, porez na prijenos nekretnina i ostale transakcijske troškove (toč. 21. MRS-a 40; toč. 7.14. HSFI-a 7). Nadalje, kod stjecanje izgradnjom u vlastitoj režiji – tretman vrednovanja ulaganja u nekretnine tijekom izgradnje se razlikuje u ovisnosti da li je subjekt obveznik MSFI-a ili HSFI-a.

Naime, obveznici HSFI-a tijekom faze izgradnje primjenjuju model troška, bez obzira koji će model naknadnog vrednovanja u nekretnine odabrati, dok će obveznici MRS-a 40 u fazi izgradnje ulaganje u nekretnine vrednovati po trošku ili fer vrijednosti, ovisno o odabranom