Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

PRIMJERI BILJEŠKI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

24.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer
1.     Opće informacije o Društvu

 

Društvo XYZ d.o.o.. za usluge, trgovinu i proizvodnju, izvoz-uvoz (dalje u tekstu: Društvo), sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka 52,  registrirano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Društvo je osnovano 2005. godine u Zagrebu, Hrvatska.

 

Najznačajnije djelatnosti za koje je Društvo registrirano za obavljanje su kako slijedi:

 • obrada podataka
 • istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
 • proizvodnja profesionalne i znanstvene opreme, mjernih i kontrolnih instrumenata i uređaja za automatizaciju upravljanja
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • poslovanje nekretninama
 • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem

 

Na dan 31. prosinca 2015. godine Društvo je imalo 162 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2016. godine imalo 171 zaposlenika.

 

Uprava

 

Na dan 31. prosinca 2016. Uprava društva je imala četiri člana:

 

 • Marko Marić, predsjednik Uprave
 • Ivan Ivanić član Uprave
 • Pero Perić, članica Uprave
 • Marija Marinković, član Uprave

 

Društvo zastupaju zajednički po 2 (dva) člana Uprave.

 

 

Vlasnička struktura

 

Na dan 31. prosinca 2016. godine, temeljni kapital Društva iznosi 4.500.000 HRK (31. prosinca 2015. godine.: 4.500.000 HRK). Vlasnička struktura Društva je kako slijedi:

 

 

31. prosinca 2015.

 

31. prosinca 2016.

 

Ukupna vrijednost

 

Udio

 

Ukupna vrijednost

 

Udio

 

HRK

 

%

 

HRK

 

%

XYZ d.o.o.

4.500.000

 

100,00%

 

4.500.000

 

100,00%

Ukupno

4.500.000

 

100,00%

 

4.500.000

 

100,00%


1.     Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Osnova pripreme financijskih izvještaja

Računovodstvene politike Društva su u skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima koji se temelje na Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja („HSFI“). Financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2016. godine pripremljeni su po načelu povijesnih troškova osim u dijelu gdje HSFI traže drugačije. Računovodstvene politike su primjenjivane konzistentno, osim ako nije navedeno drugačije. Financijski izvještaji su pripremljeni na temelju pretpostavke neograničenosti trajanja poslovanja.

Financijski izvještaji Društva su iskazani u kunama (HRK) i sve vrijednosti u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala su zaokružene na najbližu HRK, dok su vrijednosti u bilješkama uz financijska izvješća zaokružene na najbližu tisuću HRK, osim ako nije drukčije naznačeno.

Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji za 2016. godinu sastavljeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Ključne procjene i pretpostavke te neizvjesnosti u pripremi financijskih izvještaja

Pri izradi financijskih izvještaja, menadžment je koristio određene procjene i pretpostavke koje utječu na neto knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza Društva, objavljivanje potencijalnih stavaka na datum bilance te objavljene prihode i rashode tada završenog razdoblja.

Budući događaji i njihovi utjecaji ne mogu se predvidjeti sa sigurnošću. Zato računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja su podložne promjenama nastankom novih događaja, stjecanjem dodatnog iskustva, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojemu Društvo posluje. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih.

 

Procjene su korištene, ali ne i ograničene na pozicije plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, procjene umanjenja vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i na obračun i razdoblje amortizacije i ostatke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine.

Osnovne računovodstvene politike korištene u pripremi financijskih izvještaja obrazložene su u nastavku:

a)     Dugotrajna materijalna imovina

Materijalna imovina iskazana je po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Troškovi nabave uključuju sve troškove koji se mogu direktno povezati s dovođenjem imovine u upotrebu za namjeravanu svrhu. Naknadni izdaci vezani za već priznati predmet dugotrajne materijalne imovine kapitaliziraju se kao povećanje vrijednosti imovine u slučaju kada je vjerojatno da će zbog tih dodatnih izdataka pritjecati dodatne buduće ekonomske koristi i kada se ti izdaci mogu pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni troškovi priznaju se kao rashod u periodu kada su nastali.

 

Ako postoje naznake da je neka imovina precijenjena, procjenjuje se nadoknadiva vrijednost imovine. Knjigovodstveni iznos imovine se smanjuje do nadoknadivog iznosa imovine, a gubitak od umanjenja imovine priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka osim za revaloriziranu imovinu gdje se gubici prvo umanjuju na teret pripadajućih revalorizacijskih rezervi.

 

Amortizacija je obračunata primjenom linearne metode kroz procijenjeni vijek korištenja imovine. Amortizacija se počinje obračunavati kada je dugotrajna materijalna imovina raspoloživa i spremna za upotrebu.

 

Primijenjene stope amortizacije su kako slijedi:

 

Opis

2016.

2017.

Transportna sredstva

20-25%

20-25%

Elektronička oprema

33%-100%

33%-100%

Namještaj i ostala oprema

10-50%

10-50%

 

b)         Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina uključuje softver i ostala prava, predujmove za nematerijalnu imovinu i ostalu nematerijalnu imovinu koja se kapitalizira po trošku stjecanja. Licence za softver se amortiziraju pravocrtno tijekom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

 

Amortizacija nematerijalne imovine započinje u trenutku u kojem je povezano materijalno sredstvo spremno za uporabu. Društvo nema nematerijalne imovine s procijenjenim neodređenim vijekom trajanja. Metode amortizacije preispituju se na kraju svake poslovne godine.

 

Opis

2016.

2017.

Istraživanje i razvoj

25-50%

25-50%

Softver

25%

25%

Licence

25-50%

25-50%

 

c)         Zalihe

Zalihe se sastoje od trgovačke robe, rezervnih dijelova i sitnog inventara.

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj ili neto nadoknadivoj vrijednosti ovisno o tome koja je niža. Troškovi zaliha sadrže sve troškove nabave, konverzije i druge zavisne troškove koji su direktno povezani sa dovođenjem zaliha na određenu lokaciju i u određeno stanje.

Vrijednosno usklađenje zaliha robe procjenjuje se pojedinačno za svaku stavku zaliha ukoliko je ista oštećena, ukoliko je postala u potpunosti ili djelomično zastarjela ili je pala njena prodajna cijena.

 

 

d)         Potraživanja

Potraživanja predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovanja Društva.

 

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti, dok se potraživanja za koja se naplata odgađa za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, priznaju u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope.

 

Na svaki datum bilance, potraživanja čija se naplata očekuje u razdoblju dužem od godinu dana mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti. Sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

a)     Novac i ekvivalenti novca

Novac se sastoji od depozita, novca na računima u bankama i sličnim institucijama i gotovog novca u blagajnama. Novčani ekvivalenti su kratkotrajna visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo u roku ne dužem od tri mjeseca konvertirati u poznate iznose novca i podložna su beznačajnom riziku promjene vrijednosti.

b)    Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje iskazuju se u neto iznosu umanjeni za povrate, diskonte, bonuse i premije, kao i poreze direktno povezane sa prodajom proizvoda i izvršenih usluga i predstavljaju iznos fakturiran trećim osobama. Prihod se priznaje u trenutku kada su dobra otpremljena odnosno izvršena usluga, te kada je značajni dio rizika i koristi vlasništva nad dobrima prenesen na kupca.

Prihodi od usluga

Prihodi od usluga se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena.

Prihodi po dugoročnim IT ugovorima priznaju se korištenjem metode stupnja dovršenosti, prema kojoj se prihodi priznaju na temelju utrošenih sati rada do izvještajnog datuma iskazanih kao postotak ukupnih procijenjenih sati rada koji će nastati po ugovoru radi izvršenja svih ugovornih obveza.

Svi ugovori u tijeku kod kojih su prihodi iskazani po metodi stupnja dovršenosti na datum bilance, iskazuju se unutar kratkotrajne imovine u poziciji „Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi“.

Kod ugovora kod kojih ishod nije moguće pouzdano utvrditi, prihodi se priznaju samo do visine troškova za koje se opravdano može utvrditi da će se nadoknaditi. 

f)      Priznavanje prihoda (nastavak)

Prodaja robe

Prihod od prodaje robe priznaje se kada su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

 • društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom i proizvodima;
 • društvo ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja koji se obično povezuje s vlasništvom niti ima kontrolu nad prodajom robe;
 • iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti;
 • vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u Društvo; i
 • troškovi koji su nastali ili će nastati u svezi prodaje, mogu se pouzdano izmjeriti.

g)    Preračun stranih valuta

Sredstva i obveze denominirane u stranoj valuti pretvorene su u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Tečajne razlike kod preračuna stranih sredstava plaćanja u kune uključene su u račun dobiti i gubitka kako su nastajale.

 

Na dan 31. prosinca 2015. godine tečaj za 1 EUR i 1 USD iznosio je 7,64 HRK odnosno 5,55 HRK (31. prosinca 2016. godine: 7,55 HRK odnosno 5,73 HRK).

h)    Rezerviranja

Rezerviranje se priznaje ako Društvo ima sadašnju obvezu (pravnu ili izvedenu) nastalu kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će za podmirenje te obveze biti potreban odljev ekonomskih resursa, te ako je moguće pouzdano procijeniti iznos obveze. Iznos priznat kao rezerviranje predstavlja najbolju procjenu izdataka koji će biti potrebni da se podmiri sadašnja obveza na dan bilance, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti u svezi te obveze.

i)      Porezi

Društvo iskazuje poreznu obvezu u skladu sa Hrvatskim propisima. Porez na dobit za tekuću godinu sadržava tekući i odgođeni porez.

 

Tekući porez je očekivani porez koji se plaća na oporezivu dobit tekuće godine, koristeći poreznu stopu koja je na snazi na datum bilance.

 

Odgođeni porezi proizlaze iz privremenih razlika između vrijednosti imovine i obveza iskazanih u financijskim izvještajima od vrijednosti iskazanih za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na dobit. Odgođena porezna imovina za neiskorištene porezne gubitke i neiskorištene porezne olakšice priznaje se ukoliko postoji vjerojatnost da će se u budućnosti ostvariti oporeziva dobit temeljem koje će se iskoristiti odgođena porezna imovina. Odgođena porezna imovina i obveze obračunavaju se uz primjenu stope poreza na dobit primjenjive na period kada će se ta imovina ili obveze realizirati.


 

j)      Najmovi

Najmovi se klasificiraju kao financijski najmovi ako se prenose gotovo svi rizici i koristi povezani s vlasništvom na najmoprimca. Svi ostali najmovi klasificiraju se kao operativni najmovi.

Financijske najmovi početno se priznaju u bilanci najmoprimca kao imovina i obveze po iznosima koji su jednaki fer vrijednostima iznajmljenih sredstava ili ako je niže po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma. Pripadajuća obveza prema najmodavcu uključena je u bilancu kao obveza za financijski najam.

Plaćanje najamnine raspodjeljuje se između financijskog troška i smanjenja nepodmirene obveze kako bi se postigla ista periodična kamatna stopa na preostali iznos obveze. Financijski troškovi priznaju se direktno u računu dobiti i gubitka.

Operativni najam priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka na ravnomjernoj osnovi tijekom razdoblja najma.

 

k)     Financijska imovina i financijske obveze

Financijska imovina

Ulaganja se priznaju i prestaju priznavati na datum trgovanja gdje je kupnja i prodaja financijskog sredstva određena ugovorom čije odredbe zahtijevaju da se to sredstvo isporuči u okviru određenoga vremena uređenog od strane tržišta; početno se mjere po fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske troškove, osim u slučaju financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka, koja se inicijalno mjeri po fer vrijednosti.

Financijska imovina klasificira se u slijedeće kategorije:

 • “ Po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (FVRDIG)“

Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka mjeri se po fer vrijednosti, a svaka ostvarena dobit ili gubitak priznaje se u računu dobiti i gubitka. Neto dobitak ili gubitak priznat u računu dobiti i gubitka uključuje dividende i kamate umanjeno za potencijalno umanjenje vrijednosti.

 • “Ulaganja koja se drže do dospijeća“

Mjenice i zadužnice s fiksnim ili utvrdivim iznosom plaćanja i fiksnim dospijećem za koje Društvo ima pozitivnu namjeru i mogućnost držati ih do dospijeća klasificiraju se kao ulaganja koja se drže do dospijeća. Ulaganja koja se drže do dospijeća evidentiraju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za sva umanjenja vrijednosti.

 • “Financijska imovina raspoloživa za prodaju“

Vrijednosni papiri kojima se trguje na aktivnom tržištu, klasificiraju se kao imovina raspoloživa za prodaju i iskazuju se po fer vrijednosti. Za vlasničke vrijednosne papire kojima se aktivno trguje na tržištu kapitala, fer vrijednost se određuje po zadnjoj cijeni na datum bilance.


 

Dobici i gubici nastali uslijed promjena u fer vrijednosti  priznaju se direktno u kapitalu u revalorizacijskim rezervama, osim gubitka od umanjenja, kamata izračunatih primjenom metode efektivne kamatne stope te pozitivnih i negativnih tečajnih razlika koji se priznaju izravno u računu dobiti i gubitka. Ukoliko je financijska imovina otuđena ili ju je potrebno umanjiti, kumulativni dobici i gubici, koji su prethodno priznati u revalorizacijskim rezervama nastalima od ulaganja, priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Dividende na vlasnički instrument raspoloživ za prodaju priznaju se u računu dobiti i gubitka u trenutku nastanka prava Društva na dividende.

 • “Zajmovi i potraživanja“

Potraživanja od kupaca, zajmovi i ostala potraživanja s fiksnim ili utvrdivim iznosom plaćanja koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasificiraju se kao zajmovi i potraživanja. Zajmovi i potraživanja mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjenom za sva umanjenja vrijednosti imovine. Prihod od kamata priznaje se primjenom efektivne kamatne stope osim za kratkoročna potraživanja gdje priznavanje kamata nije materijalno značajno.

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoje li pokazatelji o umanjenju vrijednosti financijske imovine, osim one imovine klasificirane kao imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Vrijednost financijske imovine umanjuje se ako postoji objektivan dokaz o umanjenju  njezine vrijednosti kao rezultat jednog ili više događaja nastalih nakon početnog priznavanja imovine, kad taj događaj utječe na procijenjene buduće novčane tokove od financijske imovine. Za neuvrštene dionice klasificirane kao raspoložive za prodaju objektivan dokaz o njihovu umanjenju jest značajno ili produljeno smanjenje fer vrijednosti  ispod njihova troška stjecanja.

Za svu ostalu financijsku imovinu, objektivan dokaz o umanjenju može uključivati slijedeće:

 • značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika; ili
 • nepoštivanje odredbi ugovora, poput nepodmirenja ili zakašnjenja plaćanja duga i/ili kamate; ili
 • nastanak vjerojatnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili bankrotirati.

 

Za financijsku imovinu koja se mjeri po amortiziranom trošku iznos gubitka mjeri se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih primjenom originalne efektivne kamatne stope financijske imovine.

Knjigovodstvena vrijednost financijske imovine umanjuje se izravno za iznos gubitka od umanjenja za svu financijsku imovinu osim za potraživanja od kupaca, gdje se knjigovodstvena vrijednost umanjuje upotrebom računa ispravka vrijednosti. Kada su potraživanja od kupaca nenaplativa, ista će biti umanjena upotrebom računa ispravka vrijednosti. Naknadne naplate prethodno ispravljenih potraživanja iskazuju se korekcijom računa  ispravka vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenom iznosu računa ispravka vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Osim za vlasničke instrumente raspoložive za prodaju, ukoliko se u slijedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji i smanjenje se može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti ispravlja se u računu dobiti i gubitka do iznosa kada knjigovodstvena vrijednost instrumenta na datum ispravljanja umanjena ne prelazi amortizirani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti izvršeno.

Gubici od umanjenja vrijednosti prethodno priznati u računu dobiti i gubitka od ulaganja u vlasničke instrumente klasificirane kao raspoložive za prodaju ne ispravljaju se u računu dobiti i gubitka. Ako u slijedećem razdoblju fer vrijednost dužničkog instrumenta klasificiranog kao raspoloživ za prodaju poraste, povećanje se priznaje direktno u kapitalu.

Prestanak priznavanja financijske imovine

Društvo prestaje priznavati financijsku imovinu ako ugovorna prava na novčane tokove od financijske imovine isteknu, ili ako ono prenese financijsku imovinu i sve značajne rizike i koristi povezane sa vlasništvom nad tom financijskom imovinom drugom društvu. Ako Društvo ne prenese niti ne zadrži sve značajne rizike i koristi povezane sa vlasništvom nad tom financijskom imovinom i ako je zadržalo kontrolu nad tom imovinom, Društvo priznaje zadržani dio te imovine i odgovarajuću obvezu za iznos koji će možda trebati platiti. Ako Društvo zadrži sve značajne rizike i povrate povezane sa vlasništvom nad prenesenom financijskom imovinom, ono nastavlja priznavati financijsku imovinu i financijsku obvezu za primljenu naknadu.

Financijske obveze

Financijske obveze, uključujući zajmove, inicijalno se mjere po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove.

Financijske obveze se naknadno mjere po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

 

Prestanak priznavanja financijske obveze

Društvo prestaje priznavati financijsku obvezu samo i isključivo ako je ista podmirena, otpisana ili istekla.

l)      Potencijalna imovina i obveze

Potencijalne obveze nisu priznate u financijskim izvještajima. One se objavljuju u bilješkama osim ukoliko odljev ekonomskih koristi nije vjerojatan.

 

m)   Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance koji daju dodatne informacije o financijskom položaju Društva na datum bilance (događaji koji zahtijevaju usklađivanje) reflektirani su u financijskim izvještajima. Događaji nakon datuma bilance koji se ne smatraju događajima koji zahtijevaju usklađivanje objavljuju se u bilješkama kada su značajni.

 


2.     Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

 

 

 

Elektronička oprema

Transportna sredstva

Namještaj, uredska i ostala oprema

Umjetnička djela

Imovina u pripremi

 

'000 HRK

Nematerijalna imovina

Ukupno

 

'000 HRK

'000 HRK

'000 HRK

'000 HRK

 

'000 HRK

'000 HRK

Nabavna vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 31. prosinca 2014. godine

3.811

4.764

3.431

98

-

2.743

14.847

Povećanja

897

296

138

-

-

3.495

4.826

Otpis

(48)

(1.324)

(75)

-

-

-

(1.447)

Stanje 31. prosinca 2015. godine

4.660

3.736

3.494

98

-

6.238

18.226

Povećanja

4.899

-

35

-

10.051

4.154

19.139

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: